Zespół Kontroli, Monitoringu i Administracji

Zespół Kontroli, Monitoringu i Administracji (ZKMiA) rozpoczął działanie dnia 24 marca 2005 r.; w obecnym kształcie, po zmianach organizacyjnych, funkcjonuje od dnia 25 października 2011 r. ZKMiA zajmuje się przeprowadzaniem kontroli prawidłowości realizowanych operacji; zgodności działań z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm), przyjętymi procedurami, umowami i porozumieniami; prowadzi biuro administracyjne.

W związku z pełnieniem przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA roli podmiotu wdrażającego dla Działania 111. "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz w poprzednim okresie programowania - dla Działań 1.3 "Szkolenia", 1.4 "Wsparcie doradztwa rolniczego" oraz 2.7 "Pilotażowy Program Leader +" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", ZKMiA wykonuje następujące zadania: