Analizy i informacje

Działalność FAPA na rzecz sektora rolnego obejmuje także analizy i informacje. Dotyczą one m. in. polityki rolnej i rozwoju wsi, zarówno krajowej jak i unijnej, skutków akcesji, handlu rolnego, rynków rolnych, reformy WPR.  
Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)), w swoich wcześniejszych działaniach analitycznych, koncentrowała się wokół przygotowań do przystąpienia Polski do UE i negocjacji akcesyjnych. Obecnie przeważają analizy unijnych i krajowych instrumentów polityki rolnej i efektów ich wdrażania oraz reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Oddzielnym zadaniem Fundacji jest współpraca z OECD: przygotowywanie materiałów, analizy dokumentów, odpowiedzi na zapytania.
Działalność informacyjna dotyczy upowszechniania wiedzy nt. WPR, polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki strukturalnej UE, odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.
Fundacja w swojej działalności analitycznej i upowszechnieniowej współpracuje przede wszystkim z MRiRW, agencjami rolnymi, ośrodkami naukowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej. Analizy SAEPR

Informacje z zagranicznych rynków rolnych i analizy zagranicznego handlu rolnego przygotowywane w Zespole Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU) dotyczą wszystkich ważnych dla Polski krajów, w tym szczególnie obszaru Unii Europejskiej. Obejmują przy tym wszystkie podstawowe produkty rolne - zboża i rośliny oleiste, żywiec, mięso, produkty mleczarskie, cukier, produkty ogrodnicze. Początkowo informacje rynkowe dotyczyły głównie sytuacji podażowo-popytowej i cenowej. Z czasem, w trakcie negocjacji akcesyjnych, zakres informowania o rynkach rolnych poszerzył się o instrumenty polityki rolnej UE. Informacje te wykorzystywane są do wspierania handlu w ramach unijnego wspólnego rynku, stosowania wspólnej polityki rolnej, a także rozwoju handlu z krajami trzecimi. W zakresie informacji z rynków produktów rolnych Fundacja współpracuje z szeregiem ośrodków polskich i zagranicznych – np. bankami, niemieckim ZMP, estońskim EKI.