O Fundacji

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została utworzona 7 maja 1992 roku przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej działającego w imieniu Skarbu Państwa.

Fundacja, zgodnie z zapisami statutu, wspiera działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem. Pełni funkcję wdrożeniowo-doradczą, a także prowadzi szeroko zakrojoną działalność analityczno-badawczą, popularyzatorską oraz informacyjną. Wspiera resort rolnictwa we wdrażaniu programów na rzecz rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz sektorów powiązanych z rolnictwem, w tym: rybołówstwo, rybactwo i leśnictwo. Opracowuje analizy ekonomiczne z zakresu obszarów wiejskich, polityki rolnej, funkcjonowania i monitorowania rynków rolnych, a także upowszechnia informacje na temat wsi i sektora rolno-żywnościowego.

W latach 1992-1999, wdrażając Program Phare w sektorze rolnym oraz uczestnicząc we wdrażaniu programów RAPID, STRUDER 2 i INRED, Fundacja zrealizowała ponad 600 programów pomocowych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi o łącznej wartości ponad 380 mln euro.

W okresie przedakcesyjnym Fundacja zapewniła Ministerstwu Rolnictwa dostęp do specjalistycznego zaplecza informacyjnego, gromadziła i udostępniała teksty prawodawstwa unijnego oraz wykonywała tłumaczenia aktów prawnych niezbędnych w progresie harmonizacji polskiego prawa z prawem UE w dziale rolnym. Fundacja służyła wsparciem dla ministerialnych grup roboczych włączonych w proces przygotowywania polskiej administracji i dostosowywania sektora rolnego do wymogów unijnych. Cenny był także wkład Fundacji w sam proces negocjacji. Na potrzeby MRiRW powstały istniejące do dziś sekcje, które analizowały WPR i potrzeby w zakresie dostosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz monitorowały zagraniczne rynki rolne. Eksperci FAPA nie tylko dostarczali wyczerpujących analiz co do potencjalnych zysków i strat proponowanych wariantów poziomu dopłat, czy okresów przejściowych w poszczególnych sektorach, ale także byli członkami ministerialnego zespołu negocjacyjnego.

W latach 2000–2005 FAPA była jednostką koordynującą Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), w ramach którego wspierane były działania prowadzące do zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz do decentralizacji administracji publicznej.

W latach 2002–2006 Fundacja, w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowała dwa działania Programu SAPARD: „Szkolenia zawodowe” i „Pomoc techniczna”. W latach 2004–2008 Fundacja pełniła funkcję instytucji wdrażającej dla trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”: 1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego oraz 2.7 Pilotażowy Program Leader +, dla których limit środków wynosił łącznie niemal 350 mln złotych.

Od 2009 roku FAPA pełni funkcję podmiotu wdrażającego niektóre działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”; a od października 2011 roku realizuje część zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W ramach działalności analityczno-informacyjnej Fundacja realizuje zadania na rzecz MRiRW, które obejmują wsparcie merytoryczne i analityczne, w zakresie funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego UE i współpracy z OECD, przygotowywanie analiz ekonomicznych polityki rolnej, monitorowanie rynków rolnych i handlu produktami rolno-spożywczymi. Zakres prac zawiera również dostarczanie komórkom organizacyjnym MRiRW źródeł informacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej na temat rolnictwa, obszarów wiejskich i funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego.

FAPA realizuje przedsięwzięcia, których głównymi odbiorcami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucje działające na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce, rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-żywnościowego, mieszkańcy obszarów wiejskich. Działania prowadzone są przy ścisłej współpracy z przedstawicielami Ministerstwa, a także z jednostkami naukowymi, samorządowymi i centrami doradztwa rolniczego oraz z wieloma innymi instytucjami sektora rolnego, w tym z Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fundacja posiada zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy FAPA.

Dyrektorzy FAPA:  
Leszek Klank   od 1.07.1992 r. do 1.02.1993 r.
p.o. Krzysztof Mysiński   od 1.02.1993 r. do 1.04.1993 r
Tadeusz Pęczek      od 1.04.1993 r. do 1.10.1993 r.
p.o. Grzegorz Anczewski od 1.10.1993 r. do 6.02.1994 r.
Czesław Siekierski     od 7.02.1994 r. do 1.11.1998 r.
Jacek Węsierski     od 2.11.1998 r. do 31.05.2000 r.
Andrzej Babuchowski     od 1.06.2000 r. do 18.09. 2001 r.
Wojciech Pomajda    od 19.09.2001 r. do 31.07.2003 r.
p.o. Ryszard Pazura   od 1.08.2003 r. do 30.11.2010 r.
p.o. Maciej Jankiewicz  od 1.12.2010 r. do 31.12.2010 r.
Przemysław Litwiniuk     od 1.01.2011 r. do chwili obecnej