Sekcja Finansowa
Do zadań Sekcji Finansów należy wykonywanie zadań administracyjnych w zakresie księgowości, finansów i kadr Fundacji. Natomiast w zakresie zapewnienia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wykonywanie rozliczeń finansowych z wykonawcami Planu Działania.
 
Ponadto w ostatnich latach do działań SF należało wykonywanie zadań statutowych w zakresie weryfikacji finansowej wniosków o płatność złożonych w ramach obsługi osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, jak również w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.