Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU) został powołany decyzją Zarządu Fundacji FAPA (w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) w lipcu 1995 r. Organizacyjnie FAMMU usytuowane jest w strukturze FAPA - Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Zasadniczym celem działania Zespołu Monitoringu jest prowadzenie ciągłych analiz sytuacji podażowo-popytowej oraz prawnej na głównych międzynarodowych rynkach produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanego rynku Unii Europejskiej, którego integralną częścią jest od 1 maja 2004 r. także polski rynek rolny.

Raporty są opracowywane systematycznie, w zależności od ich rodzaju i zapotrzebowania w cyklach - tygodniowym, kwartalnym i rocznym.

Bieżące analizy handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi (przygotowywane w cyklach kwartalnych jak i ujęciu rocznym) oraz informacje o zmieniających się warunkach dostępu do rynków rolno-spożywczych innych państw umożliwiać powinny identyfikację pojawiających się okresowo tzw. nisz eksportowych. Oprócz analizy najistotniejszych produktów zajmujemy się w nich także używkami, zaliczając do tej grupy kawe, herbatę, kakao, przyprawy, tytoń i wyroby tytoniowe, alkohol oraz wody i napoje bezalkoholowe. Przykłady raportów można pobrać z tej strony.

FAMMU przygotowuje również specjalne publikacje uwzględniające potrzeby MRiRW i innych naszych odbiorców w sytuacjach wyjątkowych wydarzeń na rynkach rolnych. Przykłady takich opracowań.

Wyniki analiz, raportów i prognoz są w miarę możliwości na bieżąco udostępniane zainteresowanym odbiorcom (w zróżnicowanej formie, w zależności od ich potrzeb). Rozpowszechnianie informacji odbywa się za pomocą wszystkich dostępnych w tym zakresie środków technicznych: przede wszystkim przy użyciu poczty elektronicznej. Formularz subskrypcji dostępny jest na internetowych stronach FAMMU.

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych aktywnie uczestniczy także w organizowanych w kraju i za granicą sympozjach, seminariach, szkoleniach i konferencjach oraz targach i wystawach produktów rolno-spożywczych.

FAMMU współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, zajmującymi się rynkiem rolnym bądź zainteresowanymi tym, co się na owym rynku dzieje. Należą do nich instytucje rządowe, jak MRiRW, Agencja Rynku Rolnego (ARR) czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Narodowy Bank Polski a także ośrodki naukowe. Współpraca polegająca na wymianie informacji obejmuje również rynki hurtowe i giełdy towarowe.

Działalność FAMMU ułatwia dostęp do obiektywnej informacji rynkowej przede wszystkim średnim i małym firmom, których nie stać na szeroko zakrojone zbieranie informacji czy własne badania rynku. W długiej perspektywie prowadzić to będzie do wzrostu przejrzystości obrotu i obniżenia kosztów jego funkcjonowania.


Nasz adres:
sekretariat:
Ul. Wspólna 30
Gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa
tel.: 022-505-45-64
fax: 022-623-19-09
zespół FAMMU:
Ul. Szkolna 2/4, II piętro, pokój 214
Gmach Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
00-002 Warszawa
tel.: 022-505-47-03