Zespół Kontroli i Monitoringu
Zespół Kontroli, Monitoringu i Administracji (ZKMiA) rozpoczął działanie 24 marca 2005 r. , a do jego zadań należało przede wszystkim przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizowanych operacji; zgodności działań z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm), przyjętymi procedurami, umowami i porozumieniami.
 
W związku z pełnieniem przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA roli podmiotu wdrażającego dla Działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz w poprzednim okresie programowania - dla Działań 1.3 "Szkolenia", 1.4 "Wsparcie doradztwa rolniczego" oraz 2.7 "Pilotażowy Program Leader +" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", ZKMiA był odpowiedzialny za:
W ostatnim roku swego działania pracownicy ZKMiA wykonali następujące zadania:
1)      w ramach Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
2)      w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013:
3)      prowadzili obsługę administracyjną Fundacji.