Zespół Funduszy Strukturalnych

Zespół Funduszy Strukturalnych (ZFS) został utworzony w 2004 r.
W latach 2004-2009 prowadził działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrażanie programów w działaniach 1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”.

Obecnie zadania Zespołu Funduszy Strukturalnych obejmują wdrażanie działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, powierzone Fundacji jako podmiotowi wdrażającemu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działającego jako instytucja zarządzająca na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427).

W zakresie wdrażania działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Zespół Funduszy Strukturalnych będzie wykonywać następujące czynności: