Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej
Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) powstała w 1993 roku, przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know-How Fund. Misją i głównym celem działalności SAEPR było zapewnienie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcia analitycznego w bieżącej działalności dotyczącej kreowania, wdrażania i oceny efektywności polityki rolnej. Zakres przygotowywanych opracowań obejmował wysokiej jakości, obiektywne analizy ekonomiczne o charakterze sektorowym bądź horyzontalnym, dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, w szczególności w kontekście integracji europejskiej oraz reform Wspólnej Polityki Rolnej. Pracownicy SAEPR stanowili wyspecjalizowany zespół posiadający wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnią praktykę analityczną, którą wykorzystywali w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i innymi instytucjami z otoczenia rolnictwa. Zespół pracował nad kluczowymi problemami polskiej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich.
 
Niezwykle cenny był wkład Sekcji w proces negocjacji z Unią Europejską. Eksperci FAPA uczestniczyli w negocjacjach akcesyjnych pomiędzy Polską a UE w zakresie rolnictwa. Nie tylko dostarczali wyczerpujących analiz co do potencjalnych zysków i strat proponowanych wariantów poziomu dopłat, czy okresów przejściowych w poszczególnych rynkach rolnych, ale także byli włączeni bezpośrednio w ministerialny zespół negocjacyjny.   
 
Innym istotnym zadaniem Sekcji było wsparcie MRiRW we współpracy z OECD, w ramach którego przygotowano m.in. coroczny raport dotyczący zmiany instrumentów krajowej polityki produkcji rolnej (tzw. monitoring OECD). Ponadto SAEPR wspierała w szerokim zakresie prace Grup Roboczych OECD: Rolnictwo i Środowisko (JWPAE), Polityka Rolna i Rynki (APM) oraz Grupy Roboczej ds. Rynków Towarowych (GCM), przygotowując analizy i komentarze do kilkudziesięciu dokumentów rocznie oraz uczestnicząc w sesjach tych grup.
 
Zadania realizowane przez Sekcję na rzecz Ministerstwa Rolnictwa miały charakter zarówno bieżącego wsparcia polegającego na realizacji pilnych zleceń MRiRW o charakterze ad hoc w postaci przygotowania krótkich analiz, odpowiedzi, opinii, uwag, wystąpień dla kierownictwa resortu czy zestawów danych, jak i prac o charakterze przekrojowych analiz i raportów, możliwych do zaplanowania z większym wyprzedzeniem czasu.
 
Przykładowo: w 2015 r. SAEPR wykonała ok. 160 różnych opracowań, z których każde wymagało specyficznego podejścia w zakresie zastosowanej metodyki – źródeł i rodzaju danych, metod analizy i wnioskowania, a także formy prezentacji. Wszystkie wykonane przez SAEPR prace były realizowane terminowo i spotkały się z pozytywnym przyjęciem; Sekcja otrzymała również pisemne podziękowania za realizację powierzonych jej zadań przez Departament Współpracy Międzynarodowej MRiRW oraz FAO i OECD.
 
Znakomita część prac związana była z aktualnymi w 2015 r. potrzebami wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza trudnej sytuacji w rolnictwie ze względu na skutki suszy, kryzysu w sektorze trzody chlewnej oraz uruchamiania instrumentów wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach WPR na lata 2015-2020. Wśród obszernych opracowań znalazły się z kolei prace takie jak:
·         Koncepcja utworzenia klastra innowacyjno-wdrożeniowego z udziałem szkół rolniczych, instytutów badawczych i uczelni wyższych, CDR i ODR oraz innych podmiotów z sektora agrobiznesu;
·         Analiza nieprodukcyjnych funkcji drobnych gospodarstw w okresie 2007-2013 oraz perspektywy dla realizacji funkcji społecznych tych gospodarstw w świetle dokumentów strategicznych i programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej;
·         Instrumenty wspierające zmianę pokoleniową w rolnictwie w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w krajach UE;
·         Analiza funkcjonowania samorządowych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników
w Niemczech, we Francji i Włoszech
.
Do szerokiego spektrum realizowanych przez SAEPR zleceń, w 2015 r. włączono również analizy o charakterze środowiskowym, pośród których znaczącym osiągnięciem zespołu było opracowanie krajowego raportu o stanie bioróżnorodności biologicznej dla wyżywienia i rolnictwa na potrzeby FAO, przygotowanego przy udziale kilkunastu instytucji.
 
W ostatnich miesiącach działalność Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej związana była w dalszym ciągu ze wsparciem merytorycznym MRiRW. Zgodnie ze zleceniami poszczególnych departamentów MRiRW wykonane zostały prace dotyczące m.in. przygotowania raportu pt. „Zmiany instrumentów krajowej i unijnej polityki rolnej i rybackiej” oraz opracowania zestawu danych finansowo-budżetowych na potrzeby OECD. Sekcja brała udział w monitorowaniu i ocenie realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, a także opiniowała dokumenty powstające w MRiRW oraz wspierała merytorycznie departamenty MRiRW poprzez przygotowywanie bieżących konsultacji, uwag, wystąpień oraz wkładów merytorycznych do wybranych publikacji i dokumentów.
 
Pozostała działalność SAEPR polegała m.in. na aktywnej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i innymi instytucjami w opracowaniu wkładu do kwestionariusza OECD Rural Review- Poland 2016, którego głównym celem było zebranie podstawowych informacji i trendów zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce. Ponadto Sekcja aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ”Kwestia agrarna we współczesnych naukach prawnych i ekonomicznych”, a także w opracowywaniu i przygotowaniu danych do prezentacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, funkcjonowania polskiego rolnictwa oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Działalność Sekcji w obejmowała również wsparcie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.