Centrum Informacji i Dokumentacji

CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI (CID) powstało w listopadzie 1995 r., w ramach projektu finansowanego ze środków funduszu Phare.

W okresie przedakcesyjnym Centrum zapewniało Minerstwu Rolnictwa dostęp do specjalistycznego zaplecza informacyjnego, gromadziło i udostępniało teksty prawodawstwa unijnego oraz tłumaczenia aktów prawnych niezbędnych do dostosowania oraz uregulowania polskiego sektora rolnego.

Przez ostatnie kilka lat CID uczestniczył w różnych przedsięwzięciach o charakterze zewnętrznym, w tym m.in.:
- w ramach Programu SAPARD w latach 2002-2003 przy realizacji projektu pt.; „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”,
- w latach 2006-2008 przy projekcie Krajowa Sieć Leader+,
- w 2009 roku przy działaniach związanych z projektem dotyczącym informowania o zreformowanej Wspólnej Polityce Rolnej i w tym zakresie o odnawialnych źródłach energii jako nowym wyzwaniu dla obszarów wiejskich w Polsce – współfinansowanym z dotacji Komisji Europejskiej,
- w 2009 roku przy wydaniu 5 publikacji w związku z umową na wykonywanie niektórych działań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Obecnie główne zadania CID koncentrują się na wspieraniu prac resortu w zakresie udostępniania Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) źródeł informacji oraz prowadzenia działalności wydawniczej. Realizacja obejmuje m.in. nabywanie czasopism branżowych, przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i wydawnictw na temat rolnictwa, obszarów wiejskich i funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego.

Ponadto, od 2011 r. Centrum aktywnie uczestniczy w pracach Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczących opracowywania artykułów, prowadzenia redakcji i publikowania Biuletynu KSOW.

W związku z potrzebą trwałego wsparcia niektórych przedsięwzięć podejmowanych przez resort, Centrum prowadzi i rozwija działalność popularyzatorską, której adresatem są przede wszystkim pracownicy MRiRW. W wyniku swojej ponad dziesięcioletniej pracy, w CID zgromadzono około 4000 publikacji książkowych, wydawnictw słownikowo-encyklopedycznych, opracowań, analiz, raportów oraz czasopism branżowych. Tworzą one bogate zbiory biblioteczne o tematyce związanej z rolnictwem i zagadnieniami rozwoju wsi w różnych jej aspektach. Publikacje zgromadzone w CID dotyczą między innymi Wspólnej Polityki Rolnej, funkcjonowania rynków rolnych, polityki strukturalnej i regionalnej UE, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, agroturystyki, ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu, przemysłu rolno-spożywczego, jakości żywności, produktów tradycyjnych i regionalnych oraz w mniejszym zakresie chowu zwierząt i hodowli roślin. Jedynym dysponentem tych materiałów jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Centrum Informacji i Dokumentacji FAPA w ramach działalności wydawniczej – we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspertami z instytutów naukowych, a także w ramach realizowanych przez FAPA projektów – opublikowano około 400 książek, broszur i periodyków. CID wydaje Agroekspres – Tydzień w Unii Europejskiej. Tygodnik opracowywany jest na bazie artykułów z czasopism zagranicznych, a jego tematyka koncentruje się wokół bieżących, istotnych wydarzeń dot. unijnej polityki rolnej i obszarów wiejskich oraz zagadnień pokrewnych. Bezpośrednim odbiorcą tygodnika jest MRiRW.


Wśród opublikowanych przez CID FAPA książek znajdują się m.in: