Komponent C - rezultaty

      W ramach komponentu C zrealizowane zostały 722 inwestycje infrastrukturalne o łącznej wartości ponad 471 mln złotych.
      Najwięcej projektów (427) zrealizowanych zostało w części drogowej. Zbudowano lub zmodernizowano 753 km dróg o wartości prawie 207 mln złotych.
      W zakresie budowy kanalizacji oraz budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków osiągnięte zostały wskaźniki: 1.074 km sieci kanalizacyjnej i 23 oczyszczalnie (oraz 213 oczyszczalni przyzagrodowych) o łącznej wartości 212 mln złotych. W sumie przyłączono do sieci kanalizacyjnej ponad 22.000 gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.
[Rozmiar: 18523 bajtów]
Oczyszczalnia ścieków w Prabutach woj. pomorskie

      Zbudowano 14 stacji uzdatniania wody oraz położono 879 km sieci wodociągowej, do której podłączonych zostało ponad 12 tys. gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej.
      Zrealizowano 4 kontrakty o wartości 5,4 mln złotych, w ramach których przeprowadzono modernizację czterech wysypisk o łącznej pojemności 140.000 m3, z których korzystać będzie około 23 tys. użytkowników.
      W ramach programu pomocy technicznej i szkoleń przygotowane zostały, bardzo pozytywnie oceniane, materiały szkoleniowe na temat planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich. Materiały te otrzymało ponad 3.000 samorządowców uczestniczących warsztatach szkoleniowych. Przeprowadzono w sumie 97 takich warsztatów we wszystkich województwach w kraju. Na stronie internetowej FAPA stale dostępne jest szkolenie, dotyczące przygotowywania inwestycji. Materiały te są wykorzystywane on-line i stwarzają możliwość nabycia wiedzy oraz jej praktycznego zweryfikowania.
Autor: Michał Giermasiński, 2003