Komponent B2 - Edukacja - wydarzenia

Część remontowo-inwestycyjna
      W ramach części remontowo-inwestycyjnej realizowana jest konsolidacja sieci szkolnej (remonty i wyposażenie świetlic) oraz remonty szkół. Do końca grudnia 2003 roku na realizację zadań remontowo-inwestycyjnych zawarto ogółem 699 kontraktów, na kwotę 55,3 mln PLN. Zakończono realizację 689 zadań. Ogółem na zadania remontowo-inwestycyjne wydatkowano ponad 55,1 mln PLN, tj. ponad 99% wartości zawartych kontraktów.


           .:: UWAGA ::.

      W maju 2003 Krajowy Komitet Sterujący podjął uchwałę o przeznaczeniu dodatkowej kwoty na remonty i wyposażenie szkół (ze szczególnym uwzględnieniem klas zerowych) i świetlic szkolnych ze środków rezerwy Programu, a mianowicie:
-  1 mln EUR dla 7 województw, w których od początku realizacji Programu wdrażany jest podkomponent B2 - Edukacja
-  6 mln EUR dla 9 województw, które dotychczas nie były objęte podkomponentem B2 - Edukacja, tj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie

      Nabór nowych wniosków na dotacje na remonty i wyposażenie szkół i świetlic szkolnych rozpoczął się w poszczególnych województwach w trzecim lub czwartym kwartale 2003 r. Bank Swiatowy wcześniej zatwierdził przygotowane przez JKP formularz wniosku wraz z instrukcją oraz zasady ubiegania się o dotacje i formularz umowy finansowej między województwem a gminą/powiatem. Część Regionalnych Komitetów Sterujących uchwaliła już kryteria oceny wniosków obowiązujacych w 9 nowych województwach. 7 województw, które są objęte podkomponentem B2 od początku trwania Programu, a które z braku środków nie zrealizowały zadań remontowo - inwestycyjnych z poprzedniego naboru wniosków, mogą kontynuowały ich realizację, wykorzystując na ten cal dodatkowy 1 mln EUR.


Część szkoleniowo-dydaktyczna
      Następujące przetargi są realizowane w ramach części szkoleniowo-dydaktycznej:

1.  program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
2.  szkolenia z zakresu informatyki,
3.  zakup oprogramowania,
4.  zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia (pomocy szkolnych).

      Przetargi prowadzone są przez Jednostkę Koordynacji Programu we współpracy z MENiS oraz WBWP, a po zakończeniu procesu wyboru (różne terminy w poszczególnych przetargach) umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane pomiędzy wybranymi realizatorami szkoleń/dostawcami towarów a siedmioma województwami objętymi podkomponentem B2 od początku trwania Programu. Umowy na zakup oprogrmowania zostały podpisane w grudniu 2003 r. i w końcu grudnia zostały zrealizowane dostawy.

      Zapotrzebowanie na ww. szkolenia i towary określono w sposób następujący: na podstawie wniosków aplikacyjnych złożonych przez gminy/powiaty uprawnione do udziału w PAOW w maju i czerwcu 2002 RKS-y zatwierdziły listy rankingowe projektów do dofinansowania. Umowy o realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych, zawierające ilości poszczególnych szkoleń/towarów, miedzy gminami/powiatami i poszczególnymi województwami zostały podpisane w okresie wrzesień-listopad 2002 r.


Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych (ICZE)
      Pod koniec października 2002 podpisano umowę pomiędzy MENiS i firmą OSI CompuTrain S.A. na realizację projektu: "Pomoc techniczna dla Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych". Umowa będzie realizowana do kwietnia 2004. W ramach umowy firma OSI CompuTrain S.A. opracowała dokumentację przetargową na zakup wyposażenia dla Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych (ICZE). W końcu 2003 r. rozpoczęto uruchamianie ICZE w MENiS oraz dostawy wyposażenia. Firma OSI CompuTrain S.A. przygotowuje materiały, które zostaną umieszczone w ICZE.


Pomoc techniczna we wdrażaniu i monitoringu
      14 stycznia 2001 podpisano umowę na realizację zadania pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu i firmą EPRD (Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego). Firma zapewnia wsparcie techniczne zarówno dla Zespołu Programowego MENiS jak i dla WBWP.

      EPDR opracowała dokument "Badania jakościowe i koncepcja oceny efektów programu" i rozpoczęła wdrażanie projektu. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, EPRD rozpocznie badania w połowie maja 2004 i zakończy w III kwartale 2004 r.

Autor: Michał Giermasiński, 2003