Zasady wdrażania - pytania i odpowiedzi

Jak długo może trwać realizacja projektu przez gminę, powiat. Ponieważ niektóre samorządy dzielą inwestycje na np. 3 lata w takim przypadku  czy gmina może uzyskać wsparcie na całą  inwestycję?
Zakłada się zakończenie PAOW (tj. realizację wszystkich zadań) do dnia 31.01.2004. Data ta pochodzi z Umowy Kredytu. W związku z tym, przyjmowane przez RKS-y projekty inwestycyjne gmin powinny być tak rozplanowane, aby ich odbiory końcowe mogły być dokonane przed tą datą. Jednakże rekomendujemy inwestycje nie dłuższe niż 2-letnie. Inwestycje trzyletnie powinny być solidnie uzasadnione.

Czy gmina może dostać wsparcie na jeden z etapów inwestycji?
Gmina (Związek Gmin, Powiat) uzyska dotacje na podstawie wniosku jaki ta gmina złoży i jaki będzie pozytywnie zweryfikowany przez RO-ARiMR, następnie zatwierdzony do finansowania RKS i na końcu formalnie potwierdzony (w ramach zatwierdzonej całej listy rankingowej województwa) przez KKS. Z związku z tym, odpowiedzi na to pytanie należy szukać każdorazowo w ocenie efektów realizacji projektu. Wnioskodawca będzie określał przewidywane efekty realizacji projektu na formularzu składanego wniosku. Osiągane efekty z realizacji projektu (czy jak w zadanym pytaniu - etapu projektu) będą miały duże znaczenie dla oceny takiego wniosku i jego pozycji na liście rankingowej. Należy pamiętać, że przetarg na wykonanie - w takim przypadku etapu inwestycji- musi być przeprowadzony zgodnie z procedurą Banku Światowego.

Z Zasad... wynika, że wnioski komponentu C może składać gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska, z wyłączeniem inwestycji w miastach > 15000 mieszkańców, itd. Czy mogą ubiegać się o dofinansowanie gminy miejskie o liczbie mieszkańców mniejszej niż 15000?
Tak, mogą. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych zapisów (m.in. w "Zasadach ubiegania się ..."). Wynika to z uzgodnień z misją Banku Światowego dokonanych podczas ostatniej wizyty w Polsce w dniach 5-12 grudnia 2000 r.

Czy gminy z powiatu X, które założyły spółkę z ograniczona odpowiedzialnością mogą  ubiegać się o dofinansowanie inwestycji "Gospodarka odpadami stałymi"? W/w spółka w swoim celu statutowym  posiada wyłącznie zadania związane z gospodarką odpadami ( w tym budowa składowiska). Jedynymi właścicielami spółki zajmującej się zagospodarowaniem odpadów stałych są gminy powiatu X.
Spółka z o.o. której wspólnikami są gminy powiatu X, nie może ubiegać się o dofinansowanie z PAOW. Spółka z o.o. zgodnie z kodeksem handlowym jest tworzona w celu gospodarczym, ma osobowość prawną i podlega przepisom kodeksu handlowego jako spółka prawa handlowego. Punkt V zasad ubiegania się o pomoc finansową w ramach Programu enumeratywnie wymienia podmioty, jakie mogą ubiegać się o tę pomoc. Nie ma wśród nich spółek prawa handlowego. Należy pamiętać, że środki z kredytu Banku Światowego na rozwój infrastruktury są dotacjami z budżetu państwa i mogą trafiać tylko do określonych podmiotów.

Czy jest możliwa realizacja projektu dotyczącego kanalizacji deszczowej i jaki wniosek należy wypełnić w przypadku takiego projektu?
Jeśli kanalizacja deszczowa jest częścią przedsięwzięcia drogowego lub elementem kompleksowego rozwiązania sieci kanalizacyjnej miasta (kanalizacja sanitarna + kanalizacja deszczowa) - tak. Wówczas wymaganymi wnioskami będą odpowiednio wniosek na drogi i wniosek na kanalizację. Jeśli przedmiotem wniosku będzie tylko kanalizacja deszczowa, nie będzie on przyjęty.


Autor: Michał Giermasiński, 2003