Komponent B1 - rezultaty

      Z usług Programu Reorientacji/Przekwalifikowań, w tym szkolenia, doradztwo zawodowe oraz okresowe zatrudnienie, skorzystało ogółem 73678 beneficjentów na terenie 7 województw. Utworzono 6 inkubatorów przedsiębiorczości oraz udzielono dofinansowania dla 157 centrów wspierania przedsiębiorczości. Zrealizowanych zostało 2 2006 umów na kwotę 121,1 mln PLN Największą popularnością cieszyły się usługi szkoleniowe (22 696) i usługi zatrudnieniowe (22 115).
[Rozmiar: 18523 bajtów]
Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu
województwo kujawsko-pomorskie

      W zakończonych kontraktach, w których przeprowadzono badanie efektywności, zatrudnienie uzyskało prawie 15 tys. beneficjentów programu.
      W ramach programu opracowano podręcznik pod tytułem: „Podstawy metodologii badań ilościowych”. Opisuje on organizację procesu badawczego (projektowanie badania, wybór metody, sposób doboru próby), budowę narzędzia badawczego, zasady realizacji badań terenowych oraz opracowanie ich wyników.
Autor: Michał Giermasiński, 2003