Komponent B3 - Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej

Celem podkomponentu B3 jest ...
     ... stworzenie wzorców oraz warunków instytucjonalno-prawnych do stałego podnoszenia sprawności i profesjonalizmu działania lokalnej i regionalnej administracji publicznej. Cel ten ma być osiągnięty poprzez podnoszenie poziomu usług publicznych, zarządzania finansami publicznymi i zasobami ludzkimi oraz budowanie potencjału dla wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Ponadto celem pod-komponentu B-3 jest wspomaganie efektywnego wykorzystania przez samorządy środków w ramach innych komponentów PAOW.W ramach podkomponentu sfinansowane zostaną dwa projekty:
  1. Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), w wybranych jednostkach administracji regionalnej i lokalnej, na terenie województw: podlaskiego (powiat łomżyński), małopolskiego (powiat myślenicki) i zachodniopomorskiego (powiat gryfiński).
PRI ma za zadanie
-  ugruntowanie umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach,
-  wdrożenie nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej,
-  podniesienie poziomu obsługi mieszkańców,
-  wypracowanie optymalnych struktur organizacyjnych oraz procedur działania administracji publicznej,
-  wykształcenie wzorcowego systemu komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami,
-  zidentyfikowanie i usuniecie przeszkód w otoczeniu prawnym funkcjonowania samorządów.
Znaczna uwaga zostanie poświęcona współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi publicznej:
-  na szczeblu wojewódzkim pomiędzy wojewodą i marszałkiem (oraz odpowiednimi urzędami),
-  pomiędzy różnymi jednostkami na tym samym szczeblu administracyjnym, tj. gminami, powiatami i województwami dla osiągnięcia wspólnych celów w ramach ekonomii skali,
-  pomiędzy różnymi szczeblami lokalnej i regionalnej administracji dla osiągnięcia optymalnej koordynacji wysiłków i właściwego zarządzania;

          W wyniku przeprowadzonego przetargu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako jednostak odpowiedzialna za zarządzanie komponentem B3, do realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego wytypowała konsorcjum w skład którego wchodzi:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

  2. Programy Szkoleniowe obejmujące swym zasięgiem cały kraj dla członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji publicznej oraz radnych,, promujące zarządzanie zorientowane na osiąganie celów.
Planuje się przeszkolenie około 3000 osób w zakresie:
-  zarządzania strategicznego
-  zarządzania zasobami ludzkimi
-  rozwoju regionalnego
-  zarządzania projektami
-  zarządzania finansowego
-  zlecania usług podmiotom zewnętrznym


     Na mocy podpisanego kontraktu wykonawcą Programu Szkoleń jest
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Autor: Michał Giermasiński, 2003