Komponent B1 - Program Przekwalifikowań/Reorientacji

Zadaniem podkomponentu B1 jest ...
      ...wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie dochodów i redukcja ubóstwa w społecznościach wiejskich przez udzielenie mieszkańcom pomocy w powiększaniu i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego.W ramach podkomponentu B1 realizowane są działania:

1. Badania ekonomiczne i rynku pracy
     Wyłoniona w przetargu firma PSDB realizuje program badań rynku pracy, składający się z:
-  pilotażowego badania rynku pracy w woj. lubelskim
-  dwóch serii badań rynku pracy w siedmiu województwach objętych komponentem

2. Programu reorientacji / przekwalifikowań
      Program reorientacji/przekwalifikowań (PR/P) obejmuje działania, które mają skutkować wzrostem zatrudnienia poprzez tworzenie nowych, bądź też ułatwianie dostępu do już istniejących wolnych miejsc pracy.

      Usługi PR/P realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. WUP we współpracy z powiatami i gminami opracowująogólne plany zapotrzebowania na usługi, przedstawiane zarządom województw oraz WBWP i przedłożone do zatwierdzenia Regionalnym Komitetom Sterującym przed publikacją ogłoszeń i podpisaniem umów na realizacje usług.

      Usługi PR/P świadczone są za pośrednictwem lokalnych usługodawców, wybranych przez WUP w drodze konkursu.

Jako beneficjenci kwalifikują się:
a) młodzież żyjąca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoby zdefiniowane w punkcie (c);
b) osoby, które pomoc społeczna oraz służby zatrudnienia definiują jako osoby o niskim statusie ekonomicznym (np. osoby, zamieszkałe w gospodarstwie domowym, w którym dochód na osobę wynosi mniej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia), osoby zagrożone ubóstwem, potrzebujące pomocy w celu powiększenia swych umiejętności zawodowych, znalezienia zatrudnienia i/lub własnego przedsiębiorstwa;
c) osoby, które w momencie zakwalifikowania do programu, posiadają miejsce zameldowania w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich lub miastach do 20 tysięcy mieszkańców (o ile inaczej nie zostało uzgodnione z Bankiem) i które nie są emerytami, albo nie nabyły prawa do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przy czym osoby te są bezrobotnymi, są zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i ekonomicznych w zakładzie pracy i/lub których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 3 hektarów przeliczeniowych.


Usługi realizowane w ramach PR/P:
-  usługi związane z zatrudnieniem
-  usługi w zakresie szkoleń
-  usługi w zakresie okresowego zatrudnienia
-  centra wspierania przedsiębiorczości
-  inkubatory przedsiębiorczości
-  planowanie rozwoju lokalnego


Usługi realizowane w ramach PR/P:
-  Organizacje pozarządowe zarejestrowane zgodnie z prawem polskim,
-  Wyspecjalizowane firmy z przynajmniej 51% udziałami sektora prywatnego
-  Publiczne instytucje szkoleniowe      Zasięg terytorialny podkomponentu B1

Podkomponent B1 wdrażany jest na terenie siedmiu województw:
-  kujawsko-pomorskiego,
-  lubelskiego,
-  małopolskiego,
-  podkarpackiego,
-  świętokrzyskiego,
-  warmińsko-mazurskiego,
-  zachodniopomorskiego.

      Województwa zostały wybrane w 2000 r. przez Krajowy Komitet Sterujący, zgodnie kryteriami uzgodnionymi z Bankiem Światowym tj. PKB na mieszkańca, bezrobocie rejestrowane, bezrobocie ukryte w rolnictwie oraz poziom edukacji mierzony udziałem osób z wykształceniem ponad podstawowym wśród osób powyżej 15-go roku życia.
Autor: Michał Giermasiński, 2003