Komponent A - Mikropożyczki

Zadaniem Komponentu A jest ...
     ... wsparcie Rządu w działaniach promujących mikroprzedsiębiorstwa, celem stworzenia i utrzymania warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek na obszarach wiejskich. Komponent promuje samozatrudnienie poza rolnictwem na terenie gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców w następujących pięciu Województwach: Zachodniopomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Małopolskim i Podkarpackim. Beneficjenci mikropożyczek będą mogli korzystać ze wszystkich instrumentów wspierania zatrudnienia oferowanych w Podkomponencie B-1Mikroprzedsiębiorstwo...
      ...zdefiniowane zostało jako przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż pięciu stałych pracowników.Mikropożyczki oferowane w ramach Komponentu A...
      ...mogą sfinansować krótko- i średnioterminowe inwestycje oraz kapitał obrotowy umożliwiający założenie nowego lub rozszerzenie działalności już funkcjonującego mikroprzedsiębiorstwa. Inwestycje krótko- i średnioterminowe to te, w których generowane przepływy środków pieniężnych pozwolą na spłatę mikropożyczki w okresie 36 miesięcy. Inwestycje w leasing oraz zakup ziemi i budynków nie będą kwalifikowały się do uzyskania mikropożyczki. Mikropożyczki nie uzyskają też projekty inwestycyjne związane z produkcją i przetwórstwem tytoniu.

Dystrybucją mikropożyczek, jednorazowych dotacji na zakup środków trwałych oraz usług doradztwa i szkoleń na poziomie województwa zajmować się będą realizatorzy usług - instytucje, wyłonione w ramach przetargu. Środki na mikropożyczki pochodzą w 75% z linii kredytowej Banku Światowego i w 25% ze środków własnych realizatorów usług.Mikropożyczki udzielane będą...
      ...na okres do 36 miesięcy. Maksymalna kwota wszystkich mikropożyczek udzielonych jednemu kredytobiorcy będzie odpowiednikiem 5.000 USD, przy czym w przypadku beneficjentów uprawnionych do otrzymania jednocześnie mikropożyczki i jednorazowej dotacji na zakup środka trwałego, minimalna wartość mikropożyczki nie może być niższa niż wartość jednorazowej dotacji.Wymogi w zakresie zabezpieczenia...
      ...zostaną określone przez realizatora usług w taki sposób, aby odpowiednio zabezpieczać ryzyko związane z charakterem działalności kredytobiorcy. Możliwe formy zabezpieczenia będą obejmować:

(a)  zobowiązanie solidarne grupy pożyczkobiorców (np. kredyt grupowy),
(b)  żyrantów przyjmujących na siebie odpowiedzialność finansową za mikropożyczkę oraz
(c)  obciążenie nieruchomości.Kryteria kwalifikacyjne dla beneficjentów mikropożyczek.
      Beneficjenci mikropożyczek muszą być osobami fizycznymi zamieszkującymi co najmniej od roku w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 20 tys. mieszkańców w danym województwie oraz spełnić jeden z podanych poniżej warunków dodatkowych:

(a)  być osobą bezrobotną gotową do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek
(b)  być aktualnie działającym mikroprzedsiębiorcą (np. osoby wykonujące pracę chałupniczą, osoby zajmujące się przetwórstwem płodów rolnych, rzemieślnicy, usługodawcy oraz drobni handlowcy i właściciele sklepów)
(c)  być pełnoetatowym rolnikiem, prowadzącym gospodarstwo rolne do 10 ha przeliczeniowych
(d)  być absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, gotowym do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek.

Beneficjenci mikropożyczek będą także musieli zagwarantować, że ich mikroprzedsiębiorstwo będzie działać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (art. 3), obowiązku rejestracji nie stosuje się do działalności związanej m. in. z wynajmem przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedażą posiłków domowych i świadczeniem w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Osoby świadczące powyższe usługi również będą się kwalifikowały do otrzymania mikropożyczek w ramach Komponentu pomimo faktu, iż nie są zarejestrowane.Kryteria kwalifikacyjne dla beneficjentów jednorazowych dotacji.
      Beneficjenci jednorazowych dotacji muszą co najmniej od roku zamieszkiwać w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 20 tys. mieszkańców wybranego województwa oraz spełnić jeden z podanych poniżej warunków dodatkowych:

(a)  być zarejestrowanym bezrobotnym gotowym do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek
(b)  być osobą prowadzącą działalność gospodarczą do 1 roku
(c)  być pełnoetatowym rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne do 10 ha przeliczeniowych
(d)  być absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej gotowym do rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Beneficjenci dotacji będą także musieli zagwarantować, że ich mikroprzedsiębiorstwo będzie działać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Osoby kwalifikujące się mają prawo do otrzymania dotacji tylko jeden raz w okresie realizacji Komponentu.Doradztwo i szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
      Beneficjenci pożyczek będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i usług doradztwa, oferowanych przez realizatorów usług.

Szkolenia i doradztwo będą prowadzone w zakresie:

(a)  rejestracji i planowania własnej pozarolniczej działalności gospodarczej,
(b)  prowadzenia rachunkowości oraz
(c)  podatkach i odpowiednich przepisach prawa.

Doradztwo będzie realizowane w małych grupach umożliwiających zastosowanie podejścia indywidualnego i skonkretyzowanego, jednocześnie jednak mobilizujących członków grupy do kontaktów i wzajemnej pomocy.      W sprawach, dotyczących procedury udzielania mikropożyczek i jednorazowych dotacji oraz warunków spłaty prosimy o kontakt z realizatorami usług:

W województwach Małopolskim i Zachodniopomorskim:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ul Mokotowska 14, Warszawa
Tel. (0-22) 622 52 55, fax. 622 52 45
Email: fdpa@fdpa.org.pl
http://www.fdpa.org.pl/

W województwach Kujawsko - Pomorskim, Podkarpackim i Warmińsko - Mazurskim:
Fundacja Wspomagania Wsi
Ul. Belottiego 1, Warszawa
Tel. (0-22) 6362 570, 6362 571
Email:fww@fww.org.pl
http://www.fww.org.pl/


Wszelkich informacji udzielają także Wojewódzkie Biura Wdrażania Programu
Autor: Michał Giermasiński, 2003