Pytania i odpowiedzi - Komponent B2

Pytanie 1. Czy do współfinansowania z PAOW są dopuszczone projekty po przetargu?
Nie, projekty po przeprowadzonym przetargu nie kwalifikują się do współfinansowania z PAOW, nawet, jeżeli przetarg odbył się zgodnie z procedurami Banku Światowego.

Pytanie 2. Jakich typów budynków infrastruktury szkolnej mogą dotyczyć projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach części remontowo-inwestycyjnej podkomponentu B2 PAOW?
Szkoła, sala gimnastyczna, świetlica, poczekalnia dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Pytanie 3. Czy dotacja z PAOW może być przyznana na budowę nowej szkoły?
Nie.

Pytanie 4. Czy dotacja z PAOW może być przyznana na adaptację innych budynków na budynki szkolne ?
Nie, do programu nie są dopuszczone zadania obejmujące adaptację na budynki szkolne innych budynków i pomieszczeń zakupionych / posiadanych przez gminę. Nadanie nowej jakości może być realizowane w ramach modernizacji (patrz. pyt. 19)

Pytanie 5. Czy dotacja z PAOW może być przyznana na rozbudowę budynków szkolnych ?
Tak, ze środków PAOW mogą być współfinansowane zadania obejmujące rozbudowę budynków szkolnych, pod warunkiem, że rozbudowa nie przekracza 50% kubatury istniejącego budynku szkolnego.

Pytanie 6. Czy dotacja z PAOW może być przyznana na remonty obiektów szkolnych ?
Tak, projekty obejmujące remonty obiektów szkolnych (szkoły, sale gimnastyczne, świetlice i poczekalnie dla uczniów dojeżdżających do szkół) mogą ubiegać się o dotację z PAOW.

Pytanie 7. Czy dotacja z PAOW może być przyznana na modernizację obiektów szkolnych?
Tak, prace modernizacyjne, jeżeli dotyczą określonych w pytaniu 2 typów budynków, mogą być współfinansowane z PAOW.

Pytanie 8. Z których środków można współfinansować remont sali znajdującej się w budynku szkolnym ale przeznaczonym na świetlicę ?
Remont sali z przeznaczeniem na świetlicę może być współfinansowany ze środków przeznaczonych na "remonty i wyposażenie świetlic". Decyduje tu przeznaczenie a nie lokalizacja sali.

Pytanie 9. Czy może być remontowana kotłownia ?
Tak.

Pytanie 10. Czy może być finansowana zmiana ogrzewania na gazowe ?
Tak, jest to modernizacja.

Czy w przypadku niewykorzystania pieniędzy z puli "remonty i wyposażenie świetlic" mogą być one przesunięte na remonty, modernizację i rozbudowę budynków szkolnych, jeżeli świetlica stanowi integralną część szkoły ?
Nie. Program jest tak skonstruowany, ze są to dwa osobne zadania. Jest inny procent dofinansowania i są rozliczane osobno.

Czy gmina będąca organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących (w skład którego wchodzą i liceum i gimnazjum) znajdującego się na jej terenie może otrzymać dotację na rozbudowę sali gimnastycznej tego zespołu?
Tak, jeżeli są spełnione dwa warunki: a) sala obsługuje również gimnazjum, b) Zespół Szkół mieści się na wsi a nie w mieście.

Czy z PAOW może być przyznana dotacja na modernizację dwóch szkół, połączonych ze sobą przewiązką, z których jedna to szkoła podstawowa a druga to zespół szkół (liceum i gimnazjum)
Liceum nie może otrzymać dotacji. Gimnazjum i szkoła podstawowa tak.

Czy wkład pracy mieszkańców może być przeliczony na udział środków własnych ?
Nie. Można natomiast tę część prac wykluczyć z całego zadania.

Czy gmina może zlecić wykonanie zadania współfinansowanego ze środków PAOW własnej ekipie remontowej.
Nie można. Należy przeprowadzić przetarg. Ekipa remontowa, jako zależna od gminy realizującej przetarg nie będzie mogła również startować w przetargu.

Jak wykazać środki własne szkoły ?
Dokument potwierdzający wielkość zgromadzonych środków na wydzielonym na ten cel rachunku bankowym lub umowa cywilno-prawna określająca wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Czy klasy "0" są traktowane jako szkoła podstawowa i czy mogą być objęte PAOW ?
Tak, jeżeli znajdują się w szkole podstawowej a nie w przedszkolu.

Czy możliwe jest dofinansowanie ze środków PAOW jednego z etapów / ostatniego etapu budowy nowej szkoły?
Nie, do programu nie są dopuszczone zadania obejmujące budowę nowych szkół. Dotyczy to szkół, sal gimnastycznych jak i świetlic czy poczekalni dla uczniów dojeżdżających do szkół (patrz pyt. 15). Dotyczy to wszystkich etapów budowy.

Gmina planuje rozbudowę szkoły w 2002 lub 2003 roku i nie ma jeszcze pozwolenia na budowę (bo za dwa lata będzie ono nieaktualne). Czy WBWP może przyjąć wniosek bez wymaganego pozwolenia?
Nie.

Gmina buduje nową szkołę, która w 2003 zostanie oddana do użytku. W szkole przewidziana jest świetlica, czy gmina może złożyć wniosek na wyposażenie tej świetlicy mimo tego że nastąpi to dopiero w 2003?
Nie, gdyż zadanie dotyczy nieistniejącego obiektu.

Gimnazjum mające siedzibę w mieście posiada oddziały na wsiach, czy możliwe jest dofinansowanie zadań remontowo - inwestycyjnych w tych oddziałach?
Tak, są to "zadania w szkołach wiejskich". Warunek: nie są przewidziane do likwidacji w świetle Planu konsolidacji sieci szkolnej.

Czy możliwe jest potraktowanie jako jednego zadania wymiany okien w kilku szkołach (odrębne budynki) lub w kilku filiach tej samej szkoły (również odrębne budynki)
Tak, jeżeli wszystkie budynki spełniają wymagania: szkoła podstawowa lub gimnazjum zlokalizowane na wsi.

Czy w przypadku zadań wieloletnich finansowanie projektu będzie się odbywało tak jak w komponencie C. To znaczy czy w każdym roku procent finansowania musi być taki sam. Czy gmina może np. wydać całą dotacje z PAOW w pierwszym roku realizacji zadania.
Zasady współfinansowania zadań są takie same w całym PAOW - współfinansowanie na poziomie faktury.

Czy jako wyposażenie świetlicy można kupić komputery ?
Nie

Czy z PAOW można współfinansować dobudowę sali gimnastycznej ?
Dobudowa sali gimnastycznej może być traktowana jako rozbudowa lecz jej kubatura nie może przekraczać 50% kubatury istniejących budynków (patrz. pytanie 17).

Jak można zakwalifikować środki z Funduszu Ochrony Środowiska, które gmina dostała na modernizację szkoły ?
Należy je umieścić w rubryce "Środki własne wnioskodawcy" pkt. B) dotacje nie pochodzące z budżetu Państwa.

Czy wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy można potraktować jako zakup środków dydaktycznych i sfinansować z PAOW ?
Nie. PAOW nie przewiduje wyposażenia sali gimnastycznych.

Czy może być remontowana stołówka na terenie przedszkola, z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej?
Nie.

Czy mogą byś dofinansowywane prace wykończeniowe ?
Tak, jeżeli realizacja zadania umożliwi oddanie budynku do użytku.

Czy w całkowitych nakładach na cele oświatowe należy ująć wydatki na klasy "0"
Tak. Należy umieścić całą pozycję 801 i 854 w części dotyczącej świetlic.

Co wchodzi w zakres wyposażania świetlic ?
Nie mogą być finansowane komputery. Poza tym wszystko co jest niezbędne, żeby obiekt mógł pełnić funkcję świetlicy.

Czy pozwolenie na budowę może być wystawione na jednostkę budżetową powołaną przez Zarząd Gminy, czy musi być wystawione na gminę?
Pozwolenie na budowę musi być wystawione na gminę - wnioskodawcę.

Czy gmina może przeprowadzić jeden przetarg na wykonanie robót w ramach różnych zadań: "remonty szkół" i "remonty świetlic" ?
Tak. Przetarg może być przeprowadzony zbiorczo na różne zadania.

W budynku mieści się zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum. Jak opisać takie zadanie i czy podawać dane tylko dla jednej ze szkół czy dane dotyczące rzeczywistej liczby uczniów i nauczycieli korzystających z remontowanego budynku?
Zadanie opisuje się jako realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum i należy podać łączną liczbę uczniów korzystających z budynku, w którym będą realizowane zadania zgłoszone do dofinansowania. Należy jednak udokumentować, że chociaż jedna z tych szkół pozostanie w budynku po 31 sierpnia br. kiedy to (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25.07.1998 o zmianie ustawy o systemie oświaty) szkoły takie mają zostać rozdzielone.

Czy w pozycji dotyczącej liczby szkół podajemy filie jako osobne szkoły?
Tak, filie podajemy jako osobne szkoły. Można ubiegać się o dofinansowanie filii szkoły miejskiej, jeżeli jest ona zlokalizowana na wsi.

Czy w ramach drugiej części, szkoleniowo-dydaktycznej będzie uwzględnione również wyposażenie szkół czy tylko środki dydaktyczne i pomoce naukowe. Jest to istotne z punktu widzenia planowania wydatków.
Nie, wyposażenie dotyczy tylko świetlic i nie pojawi się ponownie w drugiej fazie wdrażania B2.

Czy uchwała intencyjna musi zawierać konkretne kwoty przyznane na zadania.
Tak, uchwała taka musi dokumentować środki na wyszczególnione zadania we właściwej wysokości

Czy przydzielane teraz środki są przeznaczone tylko na ten rok? Czy w latach 2002 - 2003 ten proces będzie się powtarzał?
Proces aplikacyjny jest jednorazowy. Środki są przydzielane jednorazowo na realizację zadań w latach 2000 2003 i nie muszą zostać w całości wydane w tym roku.

Pozwolenie na budowę było przyznane w 1998 roku na inwestycję łączoną. Pierwsza część została już zrealizowana na drugą nie przeprowadzono jeszcze przetargu. Ponieważ inwestycja została już rozpoczęta, w świetle prawa budowlanego pozwolenie to jest nadal ważne. Jak to udokumentować we wniosku ?
Kopia pozwolenia budowlanego i kopia Protokołu odbioru końcowego pierwszej części inwestycji.

Autor: Michał Giermasiński, 2003