Jednostka Koordynacji Programu

      Jednostka Koordynacji Programu (JKP) udziela wsparcia merytorycznego i technicznego Krajowemu Komitetowi Sterującemu oraz koordynuje działalność wszystkich jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Jednostka powołana została w ramach Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Podstawowymi zadaniami Jednostki Koordynacji Programu jest:
-  wdrażanie procedur przetargowych Banku Światowego dla PAOW. Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń w biuletynie UN Development Buisness oraz w prasie krajowej. Pomoc jednostkom wdrożeniowym w prowadzeniu przetargów oraz organizowanie i przeprowadzanie przetargów na usługi konsultingowe dla PAOW oraz na potrzeby JKP.
-  wdrożenie, obsługa i uaktualnianie w uzgodnienie z Bankiem Światowym oraz z ministerstwami systemu informacyjnego zarządzania, w tym głównie systemu zarządzania finansowego Programem. Przygotowywanie sprawozdań i raportów kwartalnych dla Rządu i Banku Światowego. Prowadzenie monitoringu oraz kontroli realizacji Programu.
-  prowadzenie systemu rachunkowości i przygotowanie audytu dla Programu. Koordynacja przepływów finansowych w ramach Programu i przygotowanie wniosków do Ministra Finansów o dokonanie wypłat środków z rachunku specjalnego.
-  Zapewnienie pomocy jednostkom wdrażającym w przygotowaniu oraz w realizacji Programu, prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. w zakresie obowiązującego w PAOW systemu zarządzania finansowego, procedur przetargowych oraz wypełniania wniosków o dotacje z programu.
-  Przygotowanie umów wdrożeniowych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ministrami uczestniczącymi w PAOW, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, województwami, samorządami lokalnymi. Przygotowanie szczegółowych procedur i dokumentacji wdrożeniowej umożliwiającej realizację ww. umów.
-  Działanie na rzecz promocji Programu, udostępnianie informacji dla wszystkich zainteresowanych w tym dla potencjalnych beneficjentów, dla prasy, dla zainteresowanych jednostek administracji rządowej i samorządowej, itd.
-  Zgłaszanie do KKS i BŚ propozycji potrzebnych zmian w dokumentach dotyczących wdrażania PAOW. Wypełnianie zadań sekretariatu Krajowego Komitetu Sterującego. Bieżąca współpraca z BŚ (m.in. uzyskiwanie "no objection" przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawach wymagających zgody BŚ). Koordynacja działań i przepływu informacji pomiędzy jednostkami wdrażającymi Program i Bankiem Światowym oraz innymi podmiotami współfinansującymi.
Autor: Michał Giermasiński, 2003