Wydarzenia

W dniu 8 czerwca 2005 r. odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współorganizowana przez Bank Światowy i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencji przewodniczył Pan Stanisław Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział wzięli przedstawiciele ministerstw, marszałkowie województw, przedstawiciele wszystkich jednostek wdrażających Program, firm realizujących poszczególne zadania, placówek naukowych oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami mediów.

2 czerwca 2005 r. - odbyła się konferencja, zorganizowana przez firmę DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., będącą liderem konsorcjum które przeprowadziło ocenę końcową Programu jako zewnętrzny ewaluator. Na spotkaniu zaprezentowane zostały przez ekspertów poszczególne rozdziały raportu końcowego oraz odbyła się dyskusja uczestników. Raport końcowy w ostatecznej wersji zostanie zamieszczony w połowie czerwca br. na stronie www.

24 maja 2005 r. - zorganizowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy konferencja zamykająca realizację komponentu A - Mikropozyczki oraz podkomponentu B1 - Program Reorientacji/Przekwalifikowań. Udział wzięli przedstawiciele Banku Światowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu, realizatorów oraz Jednostki Koordynacji Programu.

12-13 maja 2005 r. - odbyło się w województwie pomorskim ostatnie spotkanie koordynacyjne PAOW, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek biorących udział w realizacji Programu. Dokonano podsumowania osiągniętych rezultatów, a także przedstawiciele województw przekazali informacje o zaangażowaniu zespołów w prace Urzędów Marszałkowskich przy programach ZPORR i SOP.

9 marca 2005 r. - odbyło się spotkanie pracowników JKP z przedstawicielami Misji Banku Światowego. Głównym tematem dyskusji były kwestie związane z zamknięciem Programu
      Większość uwagi poświęcono sprawom finansowym, studium oceny końcowej Programu oraz raportom zamknięcia.

3-4 luty 2005 r. - odbyło się spotkanie koordynacyjne PAOW, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek bioracych udział w realizacji Programu. Z uwagi na zbliżający się termin zamknięcia Programu główną uwagę poświęcono sprawom rozliczeń finansowych oraz studium oceny końcowej Programu. Dokonano również podsumowania realizacji komponentu A i podkomponentów B1 i B2.

Grudzień 2004 - Misja Banku Światowego w ramach której pracownicy Jednostki Koordynacji Programu spotkali się z przedstawicielami Banku Światowego, w tym z kierownikiem projektu, w sprawie omówienia realizacji oraz przygotowań do zakończenia Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Podsumowano 2004 r. w którym zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania a wykorzystanie środków osiągnie ok 100%. Omówiono również działania, które należy podjąć aby zachować płynność finansową pod koniec trwania PAOW oraz dokonał niezbędnych przesunięć w kategoriach. Wzgodniono także zakres kontroli dokumentacji przez pracowników Banku przed zamknięciem realizacji Programu.

      W ramach przetargu na studium oceny końcowej PAOW, Komisja Przetargowa pod przewodnictwem JKP, dokonała wyboru firmy konsultingowej do realizacji tego zadania. Po uzyskaniu zatwierdzenia raportu końcowego przez Bank Światowy w dniu 26 października 2004 r. przeprowadzone zostły w listopadzie 2004 r. negocjacje z konsorcjum pod przewodnictwem firmy Doradca Consultants Ltd., w wyniku których w dniu 3 grudnia 2004 r. podpisany został kontrakt.

15 grudnia 2004 r. - odbyła się konferencja zamykająca podkomponent B2, organizowana przez MENiS, z udziałem przedstawicieli Banku Światowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, JKP, WBWP, władz oświatowych oraz usługodawców.

Grudzień 2004 - FDPA i FWW - realizatorzy usług w ramach komponentu A mikropożyczki złożyły do BGK raporty zamknięcia Programu. Dokumenty zostały zaakceptowane przez zarządy województw i pod koniec roku Program został rozliczony i zamknięty

Grudzień 2004 z inicjatywy WUP w Toruniu i przy współudziale MGiP i JKP zorganizowano konferencję podsumowującą realizację podkomponentu B1 (reorientacja zawodowa i przekwalifikowania). W spotkaniu z ramienia MGiP uczestniczył Pan Marek Szczepański, podsekretarz stanu, a ze strony województwa Pan Waldemar Achramowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Listopad 2004 - FDPA zorganizowała konferencję podsumowującą dorobek wdrażanego przez fudację na terenach woj. małopolskiego i zachodniopomorskiego komponentu A (mikropożyczki). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaangażowanych województw, MGiP, BGK, JKP.

Październik 2004 r. - w ramach kontraktu na uruchomienie, autoryzowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS), Edukacyjnego Portalu Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych (ICZE), w kwietniu 2004 r. udostępniona została przez firme OsiCompu Train strona internetowa ICZE: www.scholaris.pl. Aktualnie, liczba adresów mailowych, utworzonych przez nauczycieli i uczniów wynosi 1364, a na serwerze Scholaris znajdują się materiały (strony WWW, prezentacje PowerPoint lub dokumenty) ponad 250 nauczycieli. Nauczyciele znajdą na portalu Scholaris kronikę wydarzeń oświatowych, z uwzglednieniem wydarzeń regionalnych. Dostępna jest baza danych zawierająca zestawienia i informacje o instytucjach oświatowych, programach i podrecznikach, środkach dydaktycznych zalecanych przez MENiS, autorach i recenzentach. Dla nauczycieli dostępne są usługi: konta internetowe, miejsce na serwerach do publikowania stron WWW (własnych i szkolnych), komunikator internetowy, fora dyskusyjne, narzędzia do wspólnej pracy nad projektami edukacyjnymi.

Październik 2004 r. - na początku października 2004 r. zakończone zostały szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli i dyrektorów szkół, realizowane przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe przez okres 4 miesięcy (od 3 czerwca 2004 r. do 9 października 2004 r.). Przeszkolonych zostało łącznie 8231 nauczycieli i 748 dyrektorów szkół. Średnia ocena szkoleń wystawiona przez uczestników była bardzo wysoka i wyniosła 4,62 (w skali 1 - 5), a frekfencja osiągnęła poziom blisko 97%, przy czym w dwóch województwach (świętokrzyskim i zachodniopomorskim) osiągnęła poziom 100%. Materiały szkoleniowe przygotowane przez STO, zatwierdzone przez MENiS i wykorzystywane podczas szkoleń, dostępne są na stronie internetowej projektu: www.paow-sto.pl, a w najbliższym czasie dostępne będą również na stronie Edukacyjnego Portalu ICZE-Scholaris: www.scholaris.pl

We wrześniu 2004 r. MENiS rozpoczął działania promujące Portal ICZE - Scholaris. W czasie XX Konferencji "Informatyka w Szkole" (Wrocław 6 - 9 września 2004 r.), w której wzięło udział około 500 uczestników, przekazano materiały informacyjne uczestnikom konferencji. W czasie sesji Internet - Portale zaprezentowano zasoby i możliwosci korzystania z portalu ICZE - Scholaris, a także wydrukowano rozszerzoną wersję prezentacji w materiałach konferencyjnych wydanych w formie książkowej.

We wrześniu 2004 r. zakończył pracę zespół konsultantów wspierający MSWiA w realizacji podkomponentu B3 i złożony został raport zamknięcia. Po ocenie i akceptacji przez kierownictwo, raport zostanie udostępniony pozostałym instytucjom zaangażowanym w realizację PAOW.

Wrzesień 2004 r. - do końca września zakończone zostało udzielanie mikropożyczek i wypłat jednorazowych dotacji w ramach podkomponentu A. Do końca roku 2004 dokonane zostaną rozliczenia finansowe oraz przeprowadzenie audytu. W dniach 29 - 30 września 2004 r. w Krynicy (woj. małopolskie) FDPA zorganizowała konferencję zamykającą program mikropożyczek. Na spotkaniu zaprezentowano efekty i dorobek programu z terenu województwa małopolskiego i zachodniopomorskiego, na których Fundacja realizowała komponent A. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MGiP, BGK i JKP.

Bank Swiatowy - misja

Bank Swiatowy - misja

30 Września - 1 Października 2004 r. - odbyło się w Teresinie, województwo mazowieckie, spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu, Wojewódzkich Urzedów Pracy, Banku Światowego oraz Jednostki Koordynacji Programu. Podstawowymi tematami było omówienie działań zapewniających wykorzystanie wszystkich srodków zaplanowanych na 2004 r., przygotowania do zakończenia realizacji działań w komponentach A, B1, B3 i C oraz realizacja zadań szkoleniowych i remontowych w podkomponencie B2. Informacje dotyczące podkomponentu B2 prezentowane były przez zaproszonych przedstawicieli reprezentujących Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, Biuro Polityki Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego oraz OSICompuTrain.

Sierpień 2004 r. - w podkomponencie B1, Programie Reorientacji / Przekwalifikowań w ramach trwających i zakończonych umów z usług skorzystało do końca sierpnia ogółem 72.396 beneficjentów, co ukazuje, że planowana liczba 70.000 została przekroczona. Ze środków programu utworzonych zostało 6 inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparte zostało działanie 157 centrów przedsiębiorczości.

26 - 31 Maja 2004 r. - z wizytą w Polsce gościły delegacje z Turcji i Bułgarii. Głównym celem ich przyjadu było zapoznanie się z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, jego realizacją i rezultatami. Oba te kraje są na etapie projektowania podobnych programów. W trakcie pobytu w Warszawie doszło do szeregu spotkań w MRiRW, MSWiA, MGPiPS oraz ARiMR. Następnie delegacja udała się z wizytą studyjną do województwa kujawsko - pomorskiego, gdzie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, WBWP, WUP i RO ARiMR. Kolejny dzien pobytu w województwie kujawsko - pomorskim przeznaczono na odwiedzenie miejsc realizacji projektów finansowanych z PAOW oraz przedstawiono im 2 projekty sfinansowane z funduszy SAPARD.

5 - 6 Maja 2004 r. - w Debrzynie k/Kościerzyny w województwie pomorskim odbyło się spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Główną uwagę poświęcono sprawom finansowym, w tym budżetom na lata 2004 i 2005. Omówiono też sprawę aneksowania umów z realizatorami komponentu A - mikropożyczki. Określono formy działań i przedłużenia kontraktu w komponencie B1 - przekwalifikowania i reorientacja zawodowa oraz przedstawiono stopień zaawansowania prac w przetargach rozpisanych w ramach komponentu B2 - edukacja.

5 Kwietnia 2004 r. - odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego PAOW.
      Przedmiotem obrad Krajowego Komitetu Sterującego był między innymi stan zawansowania PAOW, sytuacja PAOW po podpisanie aneksu do Umowy Kredytowej nr 7013 POL, w wyniku którego nastąpiło przedłużenie realizacji Umowy o 11 miesięcy oraz inne kwestie związane z wdrażaniem Programu.
      Podjęto uchwały w przedmiocie ustalenia Planu finansowego na realizację PAOW na rok 2004, ustalenia Planu pracy PAOW, upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do akceptowania zmian limitów środków między komponentami i kategoriami wydatków, a także w sprawie podziału środków kredytu pomiędzy instytucje wdrażające i komponenty.
      Krajowy Komitet Sterujący dokonał także zmian Instrukcji Operacyjnej: dot. Aneksu 2 i Aneksu 3.3.
      Przedmiotem obrad KKS były również przedstawione propozycje wykorzystania środków pochodzących ze spłat mikropożyczek udzielanych w ramach PAOW.
      KKS akredytował zmiany osobowe dokonane w RKS woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz 4 przyjął zaktualizowane list rankingowe projektów przedłożonych przez RKS woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i opolskiego.

24 - 26 Marca 2004 r. - odbyło się w Poznaniu spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Podstawowym tematem było omówienie realizacji PAOW w kontekście aneksowania Umowy Kredytowej i przedłużenia daty zakończenia Programu do 30 czerwca 2005 r. W związnku z tym omówione zostały przygotowania do Krajowego Komitetu Sterującego (który ma odbyć się 5 kwietnia 2004 r.) oraz stan prac i harmonogram aneksowania porozumień z województwami. Są to najważniejsze wydarzenia warunkujące zawieranie kontraktów i dalszą realizację podkomponentó B1 i B2.

25 Marca 2004 r. - Minister Finansów podpisał aneks do umowy kredytowej z Bankiem Światowym.

15 Marca 2004 r. - Prezes Rady Ministrów p. Leszek Miller podpisał uchwałę Rady Ministrów upoważniającą Ministra Finansów do podpisania aneksu umowy kredytowej z Bankiem Światowym umożliwiającego pełną realizację Programu, którego zakończenie przewidziane jest na 30 czerwca 2005 roku.

19 Grudnia 2003 r. - w Krakowie zakończył się cykl konferencji podsumowujących Program Szkoleń realizowany we wszystkich województwach naszego kraju.
      W sumie w programie uczestniczyło ok. 650 zespołów z jednostek samorządów terytorialnych.
      Również w tym samym dniu tj. 19.12.2003 r. MSWiA podpisało kontrakt z wyłonionym w ramach przeprowadzonego przetargu dostawcą sprzętu komputerowego dla jednostek biorących udział w Programie Rozwoju Insytyucjonalnego.

11 Grudnia 2003 r. - w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne PAOW, w którym oprócz przedstawicieli Banku i Jednostki Koordynacji Programu, uczestniczyli przedstawiciele: Zespołów Programowych w MGPiPS, MENiS, MSWiA, ARiMR, Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu i Wojewódzich Urzedów Pracy. Na spotkaniu omówiono aktualna sytuację Programu oraz stan przygotowań do aneksowania Umowy Kredytowej. Najwięcej czasu i uwagi poswięcono sprawom finansowym związanym z zamykaniem roku budżetowego, jak i planom na rok 2004.
      Dyrektor JKP pan Andrzej Hałasiewicz poinformował zebranych o podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aneksów do Porozumień z 16 województwami, zmieniających daty kontraktowania (do 31 stycznia 2004) oraz realizacji płatnosci (do 31 maja 2004). Aneksy zostały przekazane Marszałkom województw.
      W części spotkania uczestniczył pan Mark Lundell, szef zespołu zadaniowego (Task Team Leader) ds. PAOW w Banku Światowym. Dla uczestnikow była to dobra okazja do zapoznania się ze stanowiskiem Banku w sprawie aneksowania Umowy Kredytowej i dalszej realizacji Programu. Pan Lundell przedstawił rownież stan prac nad koncepcją PAOW II.

6 Października 2003 r. - w siedzibie JKP odbyło się spotkanie Sekcji Finansowej z przedstawicielami WBWP, Zespołów Programowych i WUP. Do najważniejszych spraw, omówionych w trakcie spotkania, należą następujące:
1. Tryb i terminy wnioskowania o środki na finansowanie i współfinansowanie zadań w IV kw. br., rozliczanie decyzji i zagospodarowanie środków niewykorzystanych lub pozostąjacych do wykorzystania.
2. Ocena wykorzystania limitu środków wg kategorii i możliwość dokonywania zmian w aspekcie przygotowanego aneksu do Umowy kredytu i aneksów do Porozumien.
3. Projekt planu PAOW na 2004 r.

Wrzesień 2003 r. - zainicjowany został cykl regionalnych konferencji podsumowujących Program Szkoleń realizowany w ramach komponentu B3. Spotkania takie odbywają się w każdym z województw a ich realizacja zakończy się w grudniu br. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku szkoleń, wypracowanych w ich trakcie projektów oraz przedstawienie oceny na szczeblu województwa a także w skali kraju. W konferencji udział biorą wszystkie zespoły z jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczyły w szkoleniach, organizatorzy szkoleń, władze rządowe i samorządowe województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele MSWiA, MGPiPS, Banku Światowego i JKP.

W dniach 17 - 18 września 2003 r. odbyło się w Kielcach spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
      Podstawowym tematem omówionym na spotkaniu była dalsza realizacja prac, która uzależniona jest od formalnego przedłużenia czasu trwania Programu. Najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie do podpisania aneksu do Umowy Kredytowej oraz podpisanie aneksów do porozumień zawartych pomiędzy MRiRW a zarządami województw. Aneks do Umowy Kredytowej wraz z pozostałymi dokumentami został przygotowany przez JKP i jest konsultowany przez MRiRW oraz MF i w niedługim czasie powinien zostać przedłożony na Radzie Ministrów. Propozycje aneksów do porozumień zostały również przygotowane przez JKP i rozdane przedstawicielom WBWP do konsultacji.
     Zaprezentowana przez Dyrektorów WBWP, sytuacja w województwach jest generalnie dobra i realizacja Programu przebiega bez większych zakłóceń. Poza bieżącymi zadaniami, obecnie niezwykle ważne są przygotowania do organizacji konferencji wojewódzkich podsumowujących szkolenia w podkomponencie B3 oraz przygotowania do realizacji zadań w podkomponencie B2 w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Krajowy Komitet Sterujący. W czasie dyskusji w ramach komponentu A ustalono, że zaktywizowana będzie akcja promocyjna w celu dotarcia do maksymalnej liczby potencjalnych beneficjentów.

8 września 2003 - rozpoczęła się kolejna misja Banku Światowego. Jej głównym celem jest identyfikacja potrzeb i możliwosci realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich II (PAOW II). Zespołowi bankowemu przewodniczy pan Mark Lundell - nowy szef projektu. W trakcie pobytu misji dojdzie do szeregu spotkań z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w realizację PAOW (ministrami i zespołami programowymi). Jednocześnie zaplanowano spotkania z osobami, które w poszczególnych resortach zajmuja sie Funduszami Strukturalnymi. Zakończenie misji przewidziano na 19 września 2003 r.

Informacje dotyczące kontroli NIK w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich
1. List Dyrektora JKP
2. Wyjaśnienia do zapisów raportu z kontroli NIK
3. Raport NIK

11 sierpnia 2003 - spotkanie Jednostki Koordynacji Programu (JKP) z dyrektorami Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu (WBWP) w Warszawie.
      Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego stanu wdrażania Programu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w ramach komponentu A - Mikropożyczki i podkomponentu B2 - Edukacja, a także przedstawienie zaawansowania prac nad aneksowaniem Umowy kredytowej nr POL 7013, pomiędzy Rządem RP i Bankiem Światowym.
      Pan dr Andrzej Hałasiewicz - dyrektor JKP, który przewodniczył obradom, poinformował zebranych o bieżącej sytuacji w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), uchwałach podjętych przez Krajowy Komitet Sterujący (KKS) na posiedzeniu w dniu 18-go lipca 2003 r. oraz o trwającej procedurze przygotowywania aneksu do Umowy kredytowej z Bankiem Światowym.
      Pan dr Tadeusz Borek - koordynator podkomponentu B2 i komponentu C - Infrastruktura wiejska PAOW poinformował o trwających przygotowaniach do drugiego etapu wdrażania remontów oraz wyposażenia szkół i świetlic szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia klas zerowych dla 6-latków. Drugim etapem wdrażania objęte są głównie województwa, które nie uczestniczyły w pierwszym etapie tj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie. Ponadto, 1 z 7 mln EUR tj. 14% środków drugiego etapu KKS przeznaczył dla siedmiu województw objętych pierwszym etapem. Obecnie JKP oczekuje na "no objection" Banku Światowego dla zweryfikowanych (i) zasad ubiegania się o dotację, (ii) formularza wniosku i (iii) instrukcji jego wypełniania. Po uzyskaniu "no objection", JKP zorganizuje 1-dniowe szkolenie dla przedstawicieli WBWP na temat trybu i procedur realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach drugiego etapu wdrażania. Realizacja zadań szkoleniowo-dydaktycznych jest na etapie procedur przetargowych.
      Pani Małgorzata Osińska - koordynator komponentu A poinformowała o trwających przygotowaniach do spotkania przedstawicieli Zespołu Programowego w MGPiPS, JKP, BGK, Realizatorów usług i dyrektorów WBWP 5 województw, zaplanowanego na 22-go sierpnia br. Przedmiotem spotkania będzie omówienie zaawansowania udzielania mikropożyczek i jednorazowych dotacji oraz przyjęcie strategii pełnego wykorzystania zaplanowanych na ten cel środków Programu na 2003 r.
      Po dyskusji dotyczącej wyżej przedstawionych zagadnień, dyrektor Andrzej Hałasiewicz poinformował o zbliżającej się kolejnej misji Banku Światowego i wynikającej stąd potrzebie zsynchronizowania w czasie planowanego na wrzesień spotkania koordynacyjnego przedstawicieli instytucji wdrażających Program.

18 lipca 2003 - posiedzenie Krajowego Komitetu Sterujacego PAOW.
Przedmiotem obrad Krajowego Komitetu Sterującego była miedzy innymi informacja o stanie zaawansowania PAOW oraz kwestie dotyczące finansowania zadań Programu na przełomie roku finansowego.
Została podjęta uchwała KKS akceptująca propozycje zmiany umowy kredytowej nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000 r., zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z Miedzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz uchwała w sprawie zmiany planu finansowego PAOW na rok 2003. Zostały także podjęte 3 uchwały w przedmiocie akredytacji zmian osobowych dokonanych w RKS woj. pomorskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz 3 uchwały w przedmiocie przyjęcia zaktualizowanych list rankingowych projektow przedłużonych przez RKS woj. świętokrzyskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego.

30 czerwca 2003 - udostępniony został w formie elektronicznej materiał szkoleniowy z zakresu przygotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Kompletne informacje znajdują się pod adresem: opis szkoleń on-line , natomiast materiały szkoleniowe pod adresem: szkolenie on-line.

W dniach 22 - 24 czerwca 2003 przebywał w Polsce z oficjalną wizytą pan Johannes Linn - wiceprezydent Banku Światowego.
Program swojej wizyty rozpoczął na terenie województwa warmińsko-mazurkiego, gdzie podczas pierwszego dnia doszło do spotkania z panem Andrzejem Ryńskim - marszałkiem województwa, pełniącym również funkcję prezesa Związku Województw RP. W trakcie spotkania marszałek przedstawił bardzo wysoką ocenę wszystkich realizowanych w ramach PAOW działań jak również wyraził opinię i głębokie przekonanie, że program doczeka się swojej drugiej edycji.
Drugiego dnia prezydent odwiedził kilka prowadzonych w ramach programu projektów. Kolejne dni wizyty wypełniły spotkania i rozmowy z przedstawicielami administracji centralnej. Podczas przebiegu całej wizyty prezydentowi towarzyszył pan Roger W.Grawe - dyrektor polskiego biura Banku Światowego.

28 - 30 maja 2003 - spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbyło się w województwie warmińsko-mazurskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkich Biur Wdrażania Programu, Zespołów Programowych ministerstw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Banku Światowego, Wojewódzkich Urzędów Pracy i Jednostki Koordynacji Programu, a także wykonawcy usług w podkomponencie B2 - EPRD i OSI CompuTrain S.A. i w podkomponencie B3 - FRDL. Sytuacja w województwach, w zakresie dotyczącym wdrażania PAOW została oceniana przez dyrektorów WBWP jako dobra. Podstawowymi problemami poruszonymi na spotkaniu były realizacja przetargów w podkomponencie B2 oraz sprawy przepływów finansowych. Jednocześnie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba dobrego zaplanowania przedłużenia poszczególnych działań w Programie oraz duża potrzeba uruchomienia Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich II.

20 maja 2003 - posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Olejniczak, Sekretarz Stanu w MRiRW, wiceprzewodniczący KKS, z upoważnienia Pana Adama Tańskiego, Ministra RiRW, przewodniczącego KKS. Komitet podtrzymał uchwałę dotyczącą podziału rezerwy 7 mln EUR na 16 województw na podkomponent B2 oraz przyjął uchwałę dotyczącą Programu Upowszechniania, który będzie realizowany przez MSWiA z udziałem JKP. Przyjęte też zostały procedury monitoringu i nadzoru PAOW, metodologia oceny województw według płatności oraz założenia do studium oceny końcowej PAOW.

12 - 21 maja 2003 - Misja Banku Światowego, nadzorująca wdrażanie Programu aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW). Biuro Banku Światowego w Waszyngtonie reprezentowali: Henry Gordon, Sandra Schnellert , Mary Canning i Lorenz Pohlmeier, natomiast Biuro Banku Światowego w Warszawie: Ryszard Malarski, Dorota Holzer-Żelazewska, Barbara Letachowicz, Elżbieta Siemińska oraz Iwona Warzecha. Misji towarzyszył pan Joseph Goldberg - dyrektor sektorowy z biura Banku Światowego w Waszyngtonie.

      W trakcie pobytu przedstawiciele Banku Światowego spotkali się z: p.p.Ryszardem Michalskim - podsekretarzem stanu w MF, Wojciechem Olejniczakiem - podsekretarzem stanu w MRiRW, Jerzym Mazurkiem - podsekretarzem stanu w MSWiA, Ewą Freiberg - podsekretarzem stanu w MENiS, Markiem Szczepańskim podsekretarzem stanu w MGPiPS oraz ze wszystkimi zespołami projektowymi ministerstw liniowych, jak również z pracownikami Jednostki Koordynacji Programu.
      W dniach 15-18 maja część przedstawicieli Banku, wraz z Panem Rogerem W. Grawe - Dyrektorem Banku Światowego na Polskę, kraje Europy Środkowej i kraje Bałtyckie, wizytowała i oceniała realizację projektów na terenie woj. zachodniopomorskiego. W trakcie tej podróży doszło również do szeregu bezpośrednich spotkań z beneficjentami Programu. Duże znaczenie w ocenie realizacji PAOW jak i przyszłych potrzeb regionu miało spotkanie przedstawicieli Banku z marszałkiem woj. zachodniopomorskiego Panem Zygmuntem Meyerem.
Całość wizyty zorganizowała oraz brała udział we wszystkich spotkaniach Pani Agnieszka Lisicka - dyrektor WBWP w Szczecinie.

      Misja Banku Światowego pozytywnie oceniła realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Znaczący postęp uzyskano zwłaszcza we wdrażaniu Komponentów: A- Mikropożyczki, B3-Budowanie potencjału Instytucjonalnego i C - Infrastruktura wiejska. Ze względu na skomplikowane procedury i przedłużające się terminy kontraktowania usług, niektóre działania wymagać będą przedłużenia terminu ich realizacji. W wyniku roboczych ustaleń i zgodnie z rekomendacją Misji postanowiono, że strona polska wystąpi z propozycją aneksowania umowy kredytowej, a co za tym idzie przedłużenie realizacji PAOW.

      Celem ostatniej Misji BŚ, oprócz oceny realizacji Programu, było również zdiagnozowanie potencjalnych potrzeb i możliwości uruchomienia PAOW II. Rozmowy na ten temat, wyrażające wolę obu stron były konstruktywne, ale bliższych informacji na temat ewentualnych propozycji Banku Światowego w przedmiotowej sprawie oczekiwać będziemy podczas kolejnej (jesiennej) Misji Banku.

Bank Swiatowy - misja
Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim województwa Zachodniopomorskiego

Bank Swiatowy - misja
Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym


20 lutego 2003 - spotkanie koordynacyjne jednostek wdrożeniowych PAOW w Mysłakowicach, woj. dolnośląskie. Na spotkaniu dokonany został przegląd stanu realizacji programu w województwach oraz omówione zostały wszystkie aktualne problemy w poszczególnych komponentach. Szczególnie istotne były sprawy związane z płynnym wdrażaniem komponentu A - mikropożyczki, porównanie osiągnięć województw w realizacji programu reorientacji/przekwalifikowań w pod-komponencie B1 i znalezienie najlepszych wzorców, akcja naboru uczestników szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w pod-komponecie B3. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione przyjęte rozwiązania organizacji Centrum Internetowego Zasobów Edukacyjnych i oceny jakościowej realizacji pod-komponentu B2.
Równolegle trwało spotkanie osób zajmujących się finansami, na którym dyskutowana były przede wszystkim kwestie czasów płatności i rozliczania i potrzeby rzetelnego planowania zapotrzebowania na środki finansowe.

29 listopada - 19 grudnia 2002 - zespół Banku Światowego dokonał przeglądu i oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W skład zespołu weszli panie i panowie Henry Gordon (szef programu), Sandra Schnellert (zastępca szefa programu), Ryszard Malarski (koordynator programu), Saul Schor (komponent A), David Fretwell (pod-komponent B1), Mary Canning i Dorota Holzer-Żelazewska (pod-komponent B2), Lorenz Pohlmeier (pod-komponent B3), Barbara Letachowicz (komponent C), Elżbieta Siemińska (zamówienia publiczne) i Iwona Warzecha (finanse).

Zespół Banku odbył szereg dyskusji i spotkań roboczych z Ministrami kierującymi resortami zaangażowanymi we wdrażanie PAOW, Krajowym Komitetem Sterującym, Zespołami Programowymi, Wojewódzkimi Biurami Wdrażania Programu, Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Jednostką Koordynacji Programu, wizytował także kilka projektów w województwach Podlaskim i Warmińsko Mazurskim. Zdjęcia wizytowanych projektów prezentowane są poniżej.

Postęp wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich został oceniony pozytywnie.

Szkolenie glazurnik - pozadzkarz
szkolenie glazurnik - posadzkarz
województwo Warmińsko - mazurskie

Szkolenie ''Ochrona mienia''
szkolenie 'Ochrona mienia'
województwo Warmińsko - mazurskie


Sala gmnastyczna w Szymanowie
Sala gmnastyczna w Szymanowie
województwo Warmińsko - mazurskie

Droga gminna Budy Czarnockie - Rzadkowo
Droga gminna Budy Czarnockie - Rzadkowo
województwo Podlaskie


11 grudnia 2002 - odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego PAOW, w posiedzeniu brali udział przedstawiciele Banku Światowego - członkowie misji mającej na celu dokonanie okresowej oceny Programu.

Została podjęta uchwała KKS ustalająca plan finansowy na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2003 roku oraz uchwała dotycząca zasad rozliczania i sprawozdawczości w PAOW. KKS podjął również uchwały o akredytacji zmian osobowych dokonanych w RKS woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i podkarpackiego oraz uchwałę przyjmującą zaktualizowane listy rankingowe projektów przedłożonych przez RKS woj. świętokrzyskiego.

Przedmiotem obrad Krajowego Komitetu Sterującego (KKS) ponadto były między innymi informacja w sprawie zaleceń biegłego rewidenta z badania PAOW, problem dot. faktur zapłaconych przez beneficjentów w roku 2001, na które decyzje finansowe o dotacji zostały wydane w 2002 r., ujednolicenie sposobu rozliczania usługodawców w Podkomponencie B1 Program reorientacji / Przewalifikowań oraz propozycja zmian umowy kredytu nr 7013 POL.

Listopad 2002 - uruchomiony został komponent A - Mikrokredyt. Rozpoczęte zostały działania związane z udzielaniem mikropożyczek oraz jednorazowych dotacji na cele inwestycyjne. Realizatorzy usług oferować będą także bezpłatne usługi szkoleniowe oraz doradztwo dla mikropożyczkobiorców. Realizatorami usług, wyłonionymi w drodze przetargu, są:

W województwach Małopolskim i Zachodniopomorskim:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ul Mokotowska 14, Warszawa
Tel. (0-22) 622 52 55, fax. 622 52 45
Email: fdpa@fdpa.org.pl
WWW: http://www.fdpa.org.pl/

W województwach Kujawsko - Pomorskim, Podkarpackim i Warmińsko - Mazurskim:

Fundacja Wspomagania Wsi
Ul. Belottiego 1, Warszawa
Tel. (0-22) 6362 570, 6362 571
Email: fww@fww.org.pl
WWW: http://www.fww.org.pl/

10 - 13 października 2002 - przedstawiciele JKP, na wspólnym stoisku z FAPA, jako wystawcy uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra-Farm 2002. Celem naszym było promowanie programu, jego dotychczasowych osiągnięć a także możliwości jakie ciągle jeszcze może oferować swoim potencjalnym beneficjentom. Głównie skupialiśmy się na prezentacji programu mikropożyczek, oraz programu przekwalifikowań i reorientacji, a także przedstawicielom samorządów przybliżaliśmy tematykę programów szkoleniowych prowadzonych w ramach komponentów B3 i C. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program mikropożyczek, jednak z uwagi na ograniczony zasięg terytorialny tego komponentu, nie wszyscy będą mogli ubiegać się o jego środki. Jest to dla nas bardzo znaczący sygnał, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu programy i jak wynika z głosów odwiedzających nasze stoisko gości cieszyłby się równie dużą popularnością na terenach wiejskich wszystkich województw.

2 października 2002  - Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci ŚP Marcina Miłka, szkoleniowca z DS Consulting z Gdańska, prowadzącego szkolenia w ramach kontraktu pomiędzy JKP i RTI. Zginął w środę 2 października w wypadku samochodowym na trasie z Gdańska do Kościerzyny, gdzie miał prowadzić zajęcia dla samorządowców województwa Pomorskiego. Był absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Finanse i Bankowość. Miał zaledwie 25 lat. Był bardzo dobrym szkoleniowcem. Łączymy się w smutku z Żoną i Najbliższymi ŚP Marcina.

Cały Zespół JKP oraz Członkowie Zespołu Programu komponentu C PAOW

27 września 2002   - posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego, na którym omówione zostały następujące tematy:
- aktualny stan realizacji PAOW we wszystkich komponentach;
- informacja o pracach nad usprawnieniem systemu przepływu dokumentów i płatności w PAOW;
- na wniosek MPiPS - Uchwała KKS będąca wnioskiem do Ministra Finansów o wprowadzenie systemu kontroli dokumentów ex-post;
- zmiana Planu finansowego PAOW, wynikająca z bieżącego dostosowania harmonogramów płatności w poszczególnych województwach; upoważnienie Ministra Rolnictwa do bieżącego decydowania o zmianach limitów dla województw i Ministerstw w porozumieniu z właściwymi Marszałkami i Ministrami - zwiększenie elastyczności zarządzania finansowego Programem w ramach rezerwy budżetowej na dany rok kalendarzowy w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych środków;
- dyskusja nad "Planem monitoringu i nadzoru PAOW" - dokumentem Programu, mającym na celu usystematyzowanie procedur monitoringu i kontroli Programu, zgodnie z zaleceniami audytora zewnętrznego;
- akceptacja zmiany Instrukcji Operacyjnej - przyjęcie "Aneksu 3.2 - Realizacja podkomponentu reorientacji / przekwalifikowań" - wersja ze zmianami, zatwierdzonymi przez Bank Światowy;
- zatwierdzenie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami szkoleniowo - dydaktycznymi i remontowo - inwestycyjnymi w podkomponencie B2;
- przyjęcie Uchwały w sprawie realizacji Programu Szkoleniowego w ramach Komponentu B3 PAOW - możliwość uczestnictwa w programie szkoleniowym miast powiatowych o liczebności do 40 tys. mieszkańców;
- przyjęcie do wiadomości zmian osobowych w RKS województw: opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego;
- przyjęcie do wiadomości uaktualnienia listy rankingowej dla Komponentu C w woj. wielkopolskim;
- propozycja nadania przyszłemu Centrum Internetowemu Zasobów Edukacyjnych (podkomponent B2) imienia Piotra Wilczyńskiego.

19 września 2002   - spotkanie techniczne przed posiedzeniem KKS Na spotkaniu technicznym omówione zostały materiały, mające być przedmiotem obrad KKS - taka procedura ma na celu usprawnienie przebiegu samego posiedzenia oraz zapoznanie z materiałami. Posiedzenia zespołu technicznego zostały wprowadzone do procedury i będą odtąd poprzedzać właściwe posiedzenia KKS, z wyjątkiem spotkań zwoływanych w trybie pilnym.

12 - 13 września 2002   - spotkanie koordynacyjne jednostek wdrożdeniowych PAOW. Na spotkaniu dokonany został przegląd stanu realizacji programu w województwach oraz omówione zostały wszystkie aktualne problemy w poszczególnych komponentach. Szczególnie istotne były sprawy związane z usunięciem problemów w realizacji pod-komponentu B1 oraz uzgodnienia dotyczace realizacji części szkoleniowo - dydaktcznej w pod-komponencie B2. Równolegle trwało spotkanie osób zajmujących się finansami, na którym dyskutowana była kwestia rzetelnego planowania zapotrzebowania na środki finansowe, przedstawiono stan realizacji wnoisków finansowych, omówniono problemy finansowania pod-komponentu B1, dyskutowano także potrzebę zwiększenia przyjazności systemu MIS.

1 sierpnia 2002   - w województwie Podkarpackim podpisana została umowa na realizację usługi Inkubatory przedsiębiorczości. Jest to pierwsza umowa w podkomponencie B1 na dofinansowanie inkubatora przedsiębiorczości, a jej podpisanie poprzedzone było staranną analizą i oceną jakości ofert, złożonych w podkarpackim WUP. W uroczystym podpisaniu wzięli udział przedstawiciele WUP, WBWP, Zespołu Programowego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Dyrektor Jednosti Koordynacji Programu.

lipiec 2002   - we wszystkich siedmiu województwach, ogłoszony został kolejny nabór ofert na realizację działań w ramach Podkomponentu B1. Największym zainteresowaniem firm - usługodawców cieszą się realizacja szkoleń oraz okresowe zatrudnienie.

31 lipca 2002   - Posiedzenie Technicznego Komitetu Sterującego (TKS), wspomagającego działania prowadzone w ramach podkomponentu B1- "Badania gospodarki i lokalnych rynków pracy". Na posiedzeniu Komitetu, składającego się z przedstawicieli MPiPS, MRiRW, GUS oraz siedmiu WUP i WBWP, przedstawiony został raport z badania pilotażowego, przeprowadzonego w woj. lubelskim. Raport został przyjęty i zaakceptowany przez TKS. Dnia 9 sierpnia odbyło się seminarium, organizowane przez Polską Sieć Doradców Biznesu, podczas którego miała miejsce prezentacja wyników raportu.

3 - 5 lipca 2002   - Spotkanie koordynacyjne PAOW w Przysieku k. Torunia. Spotkanie miało na celu dokonanie przeglądu stanu zaawansowania prac w poszczególnych komponentach oraz przedstawieniu i przedyskutowaniu problemów związanych z przepływami finansowymi, sprawozdawczością, przesunięciami środków w ramach pod-komponentu B2-Edukacja oraz planowanym podpisaniem umów z Realizatorami Usług na uruchomieniem komponentu A - Mikropożyczki. Osobnym punktem programu była prezentacja Narodowego Planu Rozwoju.

przysiek


27 czerwca 2002  - Posiedzenie dyrektorów wydziałów finansowych urzędów wojewódzkich

25 czerwca 2002  - Aide-memoire z misji Banku Światowego

20 czerwca 2002  - Krajowy Komitet Sterujący - posiedzenie

10 - 20 czerwca 2002  - Mid-term review - misja Banku Światowego

14 maja 2002  - wysłano Raport Kwartalny z Zarządzania Programem nr 6 do Banku Światowego w którym opisany jest stan zaawansowania realizacji PAOW

13 - 14 maja 2002  - goszczono w Polsce misję Severina Kodderitzscha - szefa zespołu odpowiedzialnego za PAOW w Banku Światowym. Rozmowy prowadzone podczas spotkań z podsekretarzem stanu w MRiRW, dyrektorem departamentu Budżetu Państwa w MF i dyrektorem JKP dotyczyły stanu realizacji zobowiązań finansowych oraz sposobu poprawy efektywności systemu finansowego

13 - 14 maja 2002 - równolegle w dwóch ośrodkach, w Krakowie i Szczecinie w obecności regionalnych władz rządowych i samorządowych oraz zaproszonych gości zorganizowano warsztaty i konferencję podsumowującą program pilotażowych szkoleń w ramach komponentu B3 - Rozwój Potencjału Instytucjonalnego. Zakończenie konferencji uświetniło rozdanie wszystkim uczestnikom szkoleń certyfikatów uczestnictwa i opracowania projektów.9 - 10 maja 2002  - zorganizowano spotkanie koordynacyjne jednostek wdrażających program w Zakopanem. Podczas dwudniowych obrad zapoznano uczestników z podjętymi uchwałami i postanowieniami ostatniego posiedzenia Krajowego Komitetu Sterującego. Przedstawiono sytuację i stopień zaawansowania prac w województwach i poszczególnych komponentach oraz zaproponowano nowy system rozliczeń, wnioskowania i sprawozdawczości finansowej.

zak


30 kwietnia 2002  - odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego, na którym omówiono następujące tematy:
 • Zmiana regulaminu KKS
 • Budżet PAOW na rok 2002
 • Roczny plan pracy PAOW na rok 2002
 • Średniookresowy raport z monitoringu i oceny
 • Zasady wnioskowania o środki finansowe
 • Sprawozdania rzeczowe JKP
 • Listy rankingowe
 • Zmiany osobowe w RKS
 • Środki finansowe na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek PRI
 • Podział środków w zadaniach szkoleniowo-dydaktycznych w B2
 • Realizacja komponentu A
29 marca 2002  - wysłano Raportu Średniookresowego z Monitoringu i Oceny do Banku Światowego, w którym oceniono dotychczasowy poziom realizacji i osiągnięte efekty PAOW

14 marca 2002  - Bank Światowy na wniosek strony polskiej podjął decyzję o podwyższeniu limitu rachunku specjalnego z 5 mln euro do 10 mln euro

11 - 12 marca 2002 - Jednostka Koordynacji Programu zorganizowała w Wiśle szkolenie dla pracowników biur i zespołów wdrażających PAOW z zakresu znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych

14 lutego 2002 - wysłano Raport Kwartalny z Zarządzania Programem nr 5 do Banku Światowego w którym opisany jest stan zaawansowania realizacji PAOW

8 stycznia 2002  - Bank Światowy opublikował Aide Memoire, dokument z oceny realizacji programu, który został przygotowany po Misji Nadzorującej Banku Światowego (27.11.2001 - 7.12.2001)

Autor: Michał Giermasiński, 2003