Wspólnotowy Znak Towarowy FAPA
Wspólnotowy Znak Towarowy FAPA
Za pośrednictwem Zespołu Rzeczników Patentowych Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zarejestrowała pod numerem 005347521 Znak Wspólnotowy FAPA.


Wspólnotowy Znak Towarowy FAPA


Nasz Wspólnotowy Znak Towarowy został przypisany do następujących kategorii:
 
Kategoria 35
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal­ności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go­spodarczej; doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej w rolnictwie oraz sektorach związanych z rolnic­twem takich jak: rybołówstwo, rybactwo, leśnictwo; badania i analizy rynków rolnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, opracowywanie standardowych formularzy zgodnie z wymaganiami formalno-proceduralnymi; ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy kosztów, analizy opłacalności produkcji rolnej, opracowywanie biznes-planów, wycena działalności handlowej, agencje informacji handlowej, pozy­skiwanie informacji o działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, badania rynku, sondaże, infor­macje statystyczne, prognozy ekonomiczne, rachunkowość, rachunkowość gospodarstw rolnych, weryfikacja rachunków, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy, prenumerata gazet i czasopism dla osób trzecich, dystrybucja pism o tematyce rolniczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, obróbka tekstów.
 
Kategoria 36
Doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, infor­macje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy, za­rządzanie majątkiem, kredytowanie, finansowanie pożyczek, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, notowania giełdowe, do­radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubez­pieczeniach, wycena nieruchomości, ekspertyzy dla celów fi­skalnych.
 
Kategoria 41
Nauczanie, edukacja w zakresie rolnictwa, szkolenia zawodo­we rolnicze, szkolenia w zakresie rachunkowości i obsługi programów komputerowych, opracowywanie programów edukacyjnych, informacja o edukacji, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i sym­pozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów i kongresów, opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i po­radników, publikowanie książek, publikowanie tekstów, mikro-wydawnictwa, publikacja elektroniczna on-line książek i perio­dyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi tłumaczenia.
 
Kategoria 42
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w za­kresie własności intelektualnej, doradztwo budowlane, eksper­tyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowa­nia komputerowego, wypożyczanie oprogramowanie kompu­terowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami komputerowymi, projektowanie komputerowych prezentacji multimedialnych, konsultacje i pomoc prawna, badania prawne, usługi arbitrażowe, rozstrzyganie spraw spornych
 
Kategoria 44
Doradztwo rolnicze, porady i ekspertyzy w zakresie rolnictwa i sektorów z nim związanych, takich jak rybołówstwo, rybac­two, leśnictwo.
 
powrót