SAPARD PL-7-05/01
SAPARD PL-7-05/01 Średniookresowa ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2003. Budżet umowy: 730 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień-grudzień 2003.
Średniookresowa ocena Programu SAPARD (5 działań: działanie 1 –Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, działanie 2 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych, działanie 3 – Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, działanie 6 – Szkolenia zawodowe, działanie 7 – Pomoc techniczna) dotyczyła okresu od końca sierpnia do połowy grudnia 2002 roku i została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi WE. Cele oceny obejmowały:
  1. Poprawę jakości i znaczenia Programu dzięki identyfikacji niezbędnych modyfikacji dotyczących zarówno strategii i priorytetów, jak tez redystrybucji środków finansowych,
  2. Przegląd głównych elementów Programu pod katem zmian jakie zaszły w sferze jego uwarunkowań, a szczególnie zbliżającej się akcesji Polski do UE,
  3. Zbadanie cząstkowych wyników i analizę oddziaływania Programu ze szczególnym podkreśleniem jego wpływu na budowę instytucji.
Podstawą oceny były informacje uzyskane z bazy danych monitoringu:
Ocena obejmowała następujące zagadnienia:
powrót