SAPARD PL-7-02/01
SAPARD PL-7-02/01 Promocja i wsparcie wdrażania Programu SAPARD w Polsce. Budżet umowy: 1 109 847 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.

Projekt skierowany był do instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz przedstawicieli gmin i związków międzygminnych, organizacji pozarządowych.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Przeprowadzono analizę i ocenę realizacji Programu SAPARD w pierwszej fazie wdrażania.
  2. Opracowano materiały informacyjne dla uczestników seminariów w blokach tematycznych przewidzianych w ramach projektu.
  3. Zorganizowano cykl seminariów informacyjno – promocyjnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz monitorowanie Programu SAPARD oraz beneficjentów Działania 3 i schematu 4.3 z Działania 4.
    • Zorganizowano i przeprowadzono dwa trzydniowe seminaria wyjazdowe z wizytami terenowymi u beneficjentów każdego z działań Programu SAPARD dla przedstawicieli m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Oddziałami Regionalnymi, Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Członków Komitetu Monitorującego. W seminariach udział wzięło 45 osób.
    • Zorganizowano i przeprowadzono dwudniowe seminarium dla 57 osób w zakresie procedur monitorowania Programu SAPARD dla ww. instytucji.
    • Zorganizowano i przeprowadzono 56 jednodniowych seminariów dla przedstawicieli gmin, związków międzygminnych oraz organizacji pozarządowych, beneficjentów Działania 3 oraz Schematu 4.3 Działania 4 w zakresie rozwoju i poprawy infrastruktury. W cyklu seminariów uczestniczyło blisko 3400 osób.
  4. Przygotowano, wydano i rozpowszechniono materiały informacyjno – promocyjne na temat Programu SAPARD. Wydano 4 rodzaje ulotek w łącznym nakładzie 40000 szt. zawierających informacje dotyczące Działań 1, 2, 3 i 4 Programu SAPARD. Wydrukowano i rozpowszechniono przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach Działania 2 Programu SAPARD w nakładzie 5000 egz.
powrót