Wyniki oceny merytorycznej z dnia 28.05.2009
Wyniki oceny merytorycznej z dnia 28.05.2010
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot Wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy rankingowe operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie.
 
 
Temat II. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej.
Konkurs 17.
 
Temat VI. Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym.
Konkursy 44 - 51. 
Listy rankingowe
 
 
Uwaga
Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną oraz odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową.
Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia:
Operacje, dla których wnioskodawcy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów, nie mają przyznanej pozycji na liście rankingowej.
 
 
Zgodnie z § 12 ust 2 ww. rozporządzenia podmiot wdrażający wzywa wnioskodawcę, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji do zawarcia umowy. Zgodnie z § 12 ust 5, w przypadku, gdy nie została zawarta umowa z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów, podmiot wdrażający może zawrzeć umowę z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała następną w kolejności liczbę punktów.
 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 113 poz. 944).
 
powrót