Wyniki oceny merytorycznej z dnia 17.05.2010
Wyniki oceny merytorycznej z dnia 17.05.2010
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot Wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy rankingowe operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie.
 
 
Temat III. Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych.
Konkurs 18
 
Temat VII. Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich.
Konkurs 52.
 
Listy rankingowe
 
Dla konkursu nr 35 postępowanie w sprawie przyznania pomocy zostało wstrzymane do czasu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 113 poz. 944).
 
Listy rankingowe dla pozostałych konkursów będą ogłaszane sukcesywnie.
 
Uwaga
Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną oraz odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową.
Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia:
Operacje, dla których wnioskodawcy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów, nie mają przyznanej pozycji na liście rankingowej.
 
 
Zgodnie z § 12 ust 2 ww. rozporządzenia podmiot wdrażający wzywa wnioskodawcę, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji do zawarcia umowy. Zgodnie z § 12 ust 5, w przypadku, gdy nie została zawarta umowa z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów, podmiot wdrażający może zawrzeć umowę z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała następną w kolejności liczbę punktów.
 
 
powrót